Lời Ngỏ

 

Chùa Đức Viên do Sư Bà Đàm Lựu sáng lập năm 1980. Chùa được Sư Bà xây dựng với tâm niệm mong mọi người được thấm nhuần giáo pháp nhiệm mầu, tiến tu an vui giải thoát.

Chùa Đức Viên xin chào đón tất cả mọi người với nhiệt tâm tu tập.

Sư Bà Tọa Chủ

 

Sư Bà người làng Tam xá, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, Việt Nam. Xuất gia từ nhỏ tại chùa Cự Đà. Năm 1980, Sư Bà về thành phố San Jose hành đạo và sáng lập chùa Đức Viên. Sau 19 năm tận tụy, chăm lo việc đạo, việc đời, Sư Bà quy Tây năm 1999.

Ni Chúng 

 

  Sư Bà dạy:

Đừng bao giờ nghĩ rằng việc đó thành công là do công lao, phước đức của mình mà vui mừng và cũng đừng buồn khổ, chán nản khi thất bại.  Chỉ cần đem hết tâm lực, khả năng làm việc, thành bại còn nhờ hoàn cảnh và tuỳ nhân duyên...

Trường Việt Ngữ Đức Viên

 

Nhằm duy trì tiếng nói và bảo tồn văn hóa Việt Nam cho con cháu,  vào đầu thập niên 1980, Sư Bà Đàm Lựu phát tâm mở trường Việt Ngữ Đức Viên, là ngôi trường đầu tiên dạy tiếng Việt cho con em tại vùng San Jose.

Thông Báo

Lịch Năm 2020

CHÙA ĐỨC VIÊN: KHÓA LỄ NIỆM PHẬT - TỤNG GIỚI BỒ TẤT TẠI GIA

CHÙA ĐỨC VIÊN: KHÓA LỄ NIỆM PHẬT - TRÌ CHÚ ĐẠI BI

Heading 3

Chúc Mừng Năm Mới

1/4
Thông Báo

Lời Khai thị của chư Tổ Tịnh Độ

TỔ LIÊN TÔNG THỨ 9  LỜI KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH – : Dạy Pháp Nguyên

Công phu Niệm Phật chỉ quý ở tín tâm chân thật. Thứ nhất phải tin rằng: Ta là Phật chưa thành, Đức Di Ðà là Phật đã thành, thể vốn không hai. Kế đó, tin Sa Bà thật sự là khổ, An Dưỡng đích xác đáng quay về, ưa - chán rành rành. Tiếp đó, tin mỗi một hành động hiện tại đều có thể hồi hướng về Tây Phương. Nếu chẳng hồi hướng, dù là thượng phẩm thiện vẫn chẳng thể vãng sinh. Nếu biết hồi hướng, dẫu trót lầm gây hạnh ác, nhưng nhanh chóng dứt tâm tương tục, khởi lòng trân trọng sám hối; nhờ sức sám hối cũng được vãng sinh. Huống là trì giới, tu phúc, bao nhiêu nghiệp thù thắng, há chẳng đủ để trang nghiêm Tịnh Ðộ ư? Chỉ vì tín lực chẳng sâu nên thắng nghiệp chìm trong hữu lậu, lại muốn bỏ pháp này để chọn pháp khác, lầm lạc lắm thay! Chỉ nên tăng thêm lòng tin chân thành, chẳng cần phải thay đổi hết thảy các hạnh nghiệp vậy.

LIÊN TÔNG THỨ MƯỜI BA _ ĐẠI SƯ ẤN QUANG DẠY

CÁCH DỤNG CÔNG NIỆM PHẬT

Quả đúng là “ba cõi không yên, giống như nhà lửa”, đấy cũng là lời răn nhắc thiết yếu nhất đối với chuyện tín nguyện niệm Phật vãng sinh Tây Phương. Niệm Phật tâm không quy nhất là do tâm sinh tử chưa khẩn thiết. Nếu nghĩ như đang bị nước cuốn lửa đốt, không được cứu giúp, tưởng sắp bị chết, sắp đọa địa ngục thì tâm sẽ tự quy nhất, không cần đến diệu pháp nào khác. Vì thế, trong kinh thường nói: “Nghĩ cái khổ trong cõi địa ngục, phát tâm Bồ Đề”. Đấy chính là khai thị thiết yếu nhất của Đại Giác Thế Tôn, tiếc là con người chẳng chịu thật sự suy nghĩ! Cái khổ trong địa ngục so với sự thảm thương của nước lửa sâu nặng hơn vô lượng vô biên lần. Thế mà nghĩ đến nước dâng lửa đốt bèn run rẩy, nghĩ đến địa ngục lại coi thường là vì một đằng do tâm lực nhỏ nhoi chẳng thể thấu hiểu sự khổ ấy, còn một đằng là chính mắt thấy, bất giác lông tóc đều dựng đứng!

Trích trong bộ Ấn Quang Văn Sao , thư gởi cư sĩ Bao Sư Hiền

TỔ LIÊN TÔNG THỨ MƯỜI BA _ ĐẠI SƯ ẤN QUANG DẠY

THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC

Nếu biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe, pháp môn Tịnh Độ lại càng khó được nghe hơn, nay may mắn được làm thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn Tịnh Độ khó được nghe nhất, có dám để quang âm hữu hạn bị tiêu hao sạch nơi thanh sắc, vật chất, lợi lộc, khiến cho vẫn sống thừa chết uổng y như cũ, vẫn bị trầm luân lục đạo, không mong có ngày thoát ra hay sao? Phải đem một chữ Chết dán cho rủ xuống trán. Phàm khi những cảnh tham luyến [đáng lẽ] chẳng nên có [mà lại] hiện tiền liền biết đấy chính là vạc sôi, lò than của chính mình, sẽ trọn chẳng đến nỗi như con thiêu thân gieo mình vào lửa, tự đốt thân mình.

Ngày Ba Mươi tháng Chạp, chính là ngày cuối cùng của một năm, nếu trước đó chưa từng dàn xếp cho khéo thì chủ nợ oan gia lũ lượt kéo đến bức ngặt, há dung cho ông sao? Lúc mạng sắp hết chính là ngày Ba Mươi tháng Chạp của một đời người vậy. Nếu tư lương Tín - Nguyện - Hạnh chưa đầy đủ, ác tập khí tham - sân - si vẫn còn thì oán gia chủ nợ trong vô lượng kiếp đều kéo đến tính sổ, há chịu dễ dãi với ông ư? Đừng nói chi kẻ không biết đến pháp môn Tịnh Độ không biết làm sao, phải tùy nghiệp thọ sinh; dẫu cho kẻ biết đi nữa, nhưng không thật sự chuyên chú tu tập cũng sẽ giống như thế, bị ác nghiệp lôi vào trong tam đồ lục đạo, vĩnh viễn luân hồi.

Muốn cầu đường trọng yếu để thoát khổ chỉ có niệm niệm sợ chết và sợ chết đi phải đọa lạc trong tam đồ ác đạo, thì niệm Phật sẽ tự thuần, Tịnh nghiệp sẽ tự thành, hết thảy trần cảnh sẽ chẳng thể đoạt được chánh niệm nữa!

                            Trích trong bộ Ấn Quang Văn Sao ,

                                         thư trả lời thư cư sĩ X… ở Ninh Ba

ĐẠI SƯ ĐẾ NHÀN KHAI THỊ 

     Phật A Di Đà ai không thể niệm mà riêng có người   không dễ niệm . Cực Lạc Tây Phương ai không nguyện sinh , mà ít được  vãng sinh  . Bởi vì người niệm Phật chưa được quyết định , dạy người niệm Phật mà khiến cho họ thật sự tha thiết thì chỉ có một chữ chết . Một chữ chết ở trong tâm,thì cảnh duyên tự nhiên lạnh nhạt , tình ái cũng tự nhẹ nhàng , danh lợi giầu có , thế lực hướng đến sự chết này đều dùng không được  , mọi  thấy nghe   hiểu biết đến thời điểm này đều hành không thông . Bốn đại chia lìa lấy gì nương tựa ,  cô hồn vô chủ, đâu được tự do. Lúc này không thấy Đức Di Đà thì sợ gặp quỷ La sát , lúc này không sinh Tịnh Độ  thì sợ vào thai lừa ,dù không có nghiệp ác cũng không khỏi qua lại cõi người . Nếu nhân lành , thì phúc trời dễ hết , đừng cho rằng tự có làm chủ , nghiệp quả lôi kéo  thật khó trốn thoát , đừng cho rằng vốn không có sống chết , khi tâm thức chưa tận , chung quy thuộc về luân hồi , đừng cho việc này là chậm là việc của ngày mai mà ngày nay không biết , đừng cho thân này nhẹ , nếu để thân này lầm qua thì bị chìm đắm nhiều kiếp, thấy tất cả mọi việc, mà không biết sống chết là việc lớn, thì mọi sự mọi việc đều là việc không đáng quan tâm . Trong bất cứ lúc nào cũng là lúc trở về mệnh chung, thì mọi thì giờ đều là lúc niệm Phật          Niệm Phật như vậy thì mới là tâm tha thiết, như vậy mới được vãng sanh Tịnh Độ . Thực hành công phu như vậy mới thành tịnh nghiệp , thường nhớ nghĩ   lúc chết mới là tâm tha thiết . Đây là then chốt chính của việc vãng sanh, là quyết định tuyệt diệu của việc chí thành Niệm Phật..........................

    

TỔ HÁM SƠN DẠY

TU PHÚC VÀ TU TUỆ

Tu Tuệ bằng quán tâm, tu Phúc nơi vạn hạnh. Quán tâm lấy niệm Phật làm quan trọng nhất, vạn hạnh lấy hạnh cúng dường làm đầu, hai điều ấy bao gồm hết thảy. Trong hết thảy những việc làm hằng ngày của chúng ta, khởi tâm động niệm_đều là vọng tưởng, là gốc sinh tử, cho nên chuốc lấy quả khổ. Nay đem cái tâm vọng tưởng_chuyển thành tâm niệm Phật_thì mỗi niệm trở thành cái nhân Tịnh độ, tạo thành quả vui. Nếu niệm Phật tâm tâm chẳng dứt_thì vọng tưởng tiêu diệt, tâm quang phát lộ, trí tuệ hiện tiền_trở thành Pháp thân của Phật.

Sở dĩ chúng sinh bần cùng thiếu Phúc Tuệ, là do đời đời kiếp kiếp_chưa từng có một niệm cúng dường Tam Bảo_để cầu Phúc Tuệ, chỉ lăm lăm vì cái thân sinh tử khổ sở, niệm niệm mong cầu sự vui ngũ dục_để vun bồi cội khổ. Nay chuyển cái tâm tham cầu cho riêng ta_thành cái tâm cúng dường Tam Bảo, đem cái thân mạng hữu hạn_nương theo sức mạnh của tâm cúng dường mười phương, thì tuy chỉ cúng một nén hương, một cành hoa, một hạt gạo, một cọng rau, phúc ấy cũng vô tận, do đó cảm được Phật quả_Hoa Tạng trang nghiêm, tạo thành cảnh thọ dụng của chính thân mình trong tương lai. Bỏ qua những điều này_thì không có hạnh mầu nhiệm nào khác_để thành Phật.

                          Trích trong quyển Mộng Du Tập đời Minh

Những điều thiết yếu người tu Tịnh Độ cần biết

Những lời cảnh sách khai thị của chư tổ để mở mang trí huệ cho hàng Phật Tử, những lời cảnh sách không những chỉ nhắc nhở những người sơ cơ mới học Phật mà ngay cả với những người thâm niên tu tập nhiều năm đi nữa thì sự nhắc nhở, tinh thần cảnh sách lúc nào cũng quan trọng, bởi vì người tu học nếu không được thường xuyên nhắc nhở thì sẽ khó mà thúc liễm thân tâm.

Pháp môn Niệm Phật cần phải đầy đủ Tín - Nguyện - Hạnh. Tín đã sâu, ắt sẽ phát nguyện thiết tha. Nguyện đã phát thiết tha, ắt sẽ dốc sức hành trì. Chỉ niệm Di Đà chẳng cần kèm thêm pháp nào khác nữa. Hãy nên dùng lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, chấp trì danh hiệu Phật, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, tâm niệm tai nghe, từng câu từng chữ phân minh. Niệm cho phân minh, nghe cho phân minh sẽ là chánh nhân vãng sanh.

Đại Sư Triệt Ngộ dạy:

Thật vì sinh tử, phát lòng Bồ Ðề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Mười sáu chữ này là cương tông của pháp môn Niệm Phật. Nếu không phát lòng chơn thiết vì việc sanh tử, thì tất cả lời khai thị đều là phù phiếm. Bởi tất cả  những sự khổ trong đời này không chi hơn việc sanh tử, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, sống chết, chết sống, ra khỏi bào thai này, kế vào bào thai khác, bỏ lớp da này lại mang lớp da khác, khổ não đã không kham, huống chi tự mình chưa thoát luân hồi, làm sao tranh khỏi đọa lạc?

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Chùa Đức Viên mở cửa từ 08:00am - 08:00pm.

Mỗi ngày chùa có 3 khóa lễ:

  • Công phu khuya:

             04:00am - 07:00am

  • Khóa lễ niệm Phật:

            09:30am - 11:30am

            06:00pm - 08:00pm

Xin xem thêm bảng thông báo và trang web của chúng tôi để biết thêm các sinh hoạt khác.

Chùa Đức Viên xin quý vị cho chùa địa chỉ Email để nhận tin tức, thông báo và lịch trình tu học.

Nhận Tin Thông Báo

         Lưu Truyền Pháp Bảo 

 Nam Mô A Di Đà Phật

      “Kính thưa quý vị Phật tử, quý đồng hương,      

    Giáo lý là thuốc trị tâm bệnh, hay món ăn tinh

thần. Nếu ai nghe, tin theo lời Phật mà tự xét mình

trong cuộc sống hàng ngày và chịu sa thải những ích

kỷ cố chấp… thì họ được giải thoát, an vui, thác sinh

làm bạn với thánh nhân. Nếu lại biết khuyến khích

người khác tin, làm theo giáo lý thì phước báo

vô lượng.  

    Vì vậy Pháp Bảo chúng tôi không bán hay đánh

giá bao nhiêu.

     Nếu quý vị muốn hưởng phước báo, xin tùy khả

năng đóng góp với chúng tôi để Pháp Bảo được

lưu truyền rộng sâu. Nhờ Giáo Pháp nhân loại bớt

khổ và hết tội nhân trong những nơi tù tội đau khổ…  

   Cầu Đức Quan Âm gia hộ quý vị tâm bồ đề kiên

cố, lòng từ vô hạn.” 
                       Trích lời dạy của  Cố Sư Bà Tọa Chủ    

                                                    Chùa Đức Viên

Tuỳ Hỷ Công Đức    

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý vị Phật tử, quý đồng hương,  

Khi còn sinh tiền, Sư Bà Đức Viên thường dạy:          

 “Giáo lý là thuốc trị tâm bệnh, hay món ăn tinh thần. Nếu ai nghe, tin theo

lời Phật mà tự xét mình trong cuộc sống hàng ngày và chịu sa thải những ích kỷ cố chấp… thì họ được giải thoát, an vui, thác sinh làm bạn với Thánh

Nhân. Nếu lại biết khuyến khích người khác tin, làm theo giáo lý thì phước

báo vô lượng. Vì vậy Pháp Bảo chúng tôi không bán hay đánh giá bao nhiêu.”  

   Kính vâng theo tâm nguyện của Sư Bà Toạ Chủ, từ trước đến nay, Chùa

Đức Viên không quy định một lệ phí nào cho những pháp sự như: in kinh,

cầu an, cầu siêu, hộ niệm, tang lễ, cúng thất tuần, cúng an vị Phật .v.v...  

    Chùa Đức Viên hết lòng giúp đỡ và dâng lời cầu nguyện Tam Bảo gia hộ

cho tất cả mọi người và thân nhân khi có hữu sự.  

   Tùy thuộc vào lòng hảo tâm muốn cầu phước của quý vị, mời quý vị đóng

góp với nhà Chùa để Pháp Âm của đức Phật được lưu truyền rộng sâu,

giúp nhân loại bớt khổ và hết tội nhân trong những nơi tù tội, đen tối.  Cầu

Đức Quan Âm gia hộ quý vị tâm bồ đề kiên cố, lòng từ vô hạn.

                                                                                          Chùa Đức Viên

 

 

Mười Ba Vị Tổ Tông Tịnh Độ