Lời Ngỏ

 

Chùa Đức Viên do Sư Bà Đàm Lựu sáng lập năm 1980. Chùa được Sư Bà xây dựng với tâm niệm mong mọi người được thấm nhuần giáo pháp nhiệm mầu, tiến tu an vui giải thoát.

Chùa Đức Viên xin chào đón tất cả mọi người với nhiệt tâm tu tập.

Sư Bà Tọa Chủ

 

Sư Bà người làng Tam xá, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, Việt Nam. Xuất gia từ nhỏ tại chùa Cự Đà. Năm 1980, Sư Bà về thành phố San Jose hành đạo và sáng lập chùa Đức Viên. Sau 19 năm tận tụy, chăm lo việc đạo, việc đời, Sư Bà quy Tây năm 1999.

Ni Chúng 

 

  Sư Bà dạy:

Đừng bao giờ nghĩ rằng việc đó thành công là do công lao, phước đức của mình mà vui mừng và cũng đừng buồn khổ, chán nản khi thất bại.  Chỉ cần đem hết tâm lực, khả năng làm việc, thành bại còn nhờ hoàn cảnh và tuỳ nhân duyên...

Trường Việt Ngữ Đức Viên

 

Nhằm duy trì tiếng nói và bảo tồn văn hóa Việt Nam cho con cháu,  vào đầu thập niên 1980, Sư Bà Đàm Lựu phát tâm mở trường Việt Ngữ Đức Viên, là ngôi trường đầu tiên dạy tiếng Việt cho con em tại vùng San Jose.

Thông Báo
Please reload

Please reload

Lịch Năm 2020

THÔNG BÁO

CHÙA ĐỨC VIÊN: KHÓA LỄ NIỆM PHẬT - TRÌ CHÚ ĐẠI BI

CHÙA ĐỨC VIÊN: KHÓA LỄ NIỆM PHẬT - TỤNG GIỚI BỒ TẤT TẠI GIA

Công phu khuya 4:00am-6:45am

Khóa lễ tối 6:00pm-8:30 pm

Khóa lễ sáng 9:30am -11:45am

BÀI CẢNH SÁCH BUỔI CHIỀU

Bài cảnh sách Thảo Ðường phúng tụng,
Xin bạch cùng thất chúng Thiền gia,
Thế giới nào khác không hoa,
Thân người huyễn hóa như là chiêm bao.
Mọi sự vật trước sau đều thế,
Là vô thường không thể cậy trông,
Nhân tu nếu chẳng sớm trồng,
Thời theo cảnh huyễn mãi trong luân hồi.
Cũng vì vậy Như Lai thương xót,
Hiện ra đời thuyết pháp dạy khuyên,
Khiến cho tắt lửa não phiền,
Cạn dòng ái dục thoát miền hôn mê.
Hết sinh tử xa lìa khổ não,
Chứng Niết bàn vui đạo nhiệm mầu,
Phép tu giải thoát có nhiều,
Tóm tắt chỉ có ba điều như sau :
Tham thiền tu quán làm đầu,
Với môn niệm Phật để cầu vãng sinh,
Phép Tham thiền không thành không lập,
Phải tự mình khế hợp chân như,
Túc căn nếu chẳng  trồng sâu,
Ðường đi lắm ngả dễ hầu tới nơi,
Huống đời mạt pháp lòng người,
Kém phần phúc tuệ chây lười ngả nghiêng.
Phép tu quán thâm huyền mầu nhiệm,
Xét cho cùng tâm niệm sát na,
Hữu vô hai chữ đều xa,
Nếu không trí tuệ khó mà thành công.
Môn niệm Phật phổ thông đệ nhất,
Thực rõ ràng đường tắt không hai,
Kể từ cổ vãng kim lai,
Hiền ngu già trẻ gái trai đều thành.
Tứ liệu giản rành rành kể rõ,
Tu môn nào dễ khó phân minh,
Cốt sao chuyên nhất cho tinh,
Chớ ngờ rằng Phật với mình cách xa
Ðem sáu chữ Di Ðà ấn tượng,
Tâm tưởng đều không vướng tạp duyên,
Tai nghe bụng nghĩ mắt nhìn
Rõ ràng như Phật hiện tiền trước ta
Ví phút chốc lơ là tản mạn
Thời hôn trầm tán loạn hiện ngay
Phát tâm tinh tiến sâu dầy
Nối liền tịnh niệm đêm ngày chớ ngơi
Dù tịnh niệm còn chưa kế tiếp
Cứ giữ gìn tịnh nghiệp cho chuyên
Tâm tâm tịnh độ tưởng liền
Dốc lòng cứ niệm thường xuyên Di Ðà
Thời hiện tại không xa gang tấc
Ngay chốn này Cực Lạc rồi đây
Không cần đợi đến sau này
Thân về an dưỡng tháng ngày thanh cao
Ðược thắng lợi dồi dào đến thế
Há lại không quyết chí tu trì
Ðem thân giả tạm suy nghi
Sinh già bệnh chết thọ trì bấp bênh
Mà đổi lấy thân vô lượng thọ
Là pháp thân không có đồng dao
Vui này há chẳng vui sao
Vãng sanh Cực Lạc vui nào còn hơn
Tụng rằng:
Trong ba cõi lửa phiền nóng bức
Nước tám dòng công đức thanh hương
Muốn xa cõi uế vô thường
Ðem thân nan trụ lạc bang quê nhà
Thời sáu chữ Di Ðà kế niệm
Như bánh xe liên tiếp quay hoài
Di Ðà Phật chẳng riêng ai
Chí nhân ngày tháng hôm mai tự cường
Kìa tám vạn bốn nghìn hảo tướng
Vốn không ngoài tâm tưởng người ta
Há phiền đức Phật Thích Ca
Ân chân biến cõi Ta Bà trang nghiêm.
                     Nam mô A Di Đà Phật (3lần)
THẢO ÐƯỜNG HÒA THƯỢNG
TRUY TỐ CẢNH SÁCH

TỔ LIÊN TÔNG THỨ MƯỜI BA

ĐẠI SƯ ẤN QUANG

Thế giới như hoa đốm ở hư không, thân người ta cũng như chiêm bao giả dối. Hết thảy muôn pháp đều thuộc vô thường, không thể trông cậy được. Nếu chẳng biết tu hành ắt cũng theo cảnh giả dối ấy, không có kỳ hạn nào thôi. Vì thế Ðức Như Lai thương xót mới xuất hiện ra đời, đem các giáo pháp mà dậy bảo chúng sinh, khiến cho họ dập tắt lửa phiền não, gạn nước dục tình, lên cõi Niết Bàn,thoát vòng sinh tử...
Bài tụng chép rằng:
Ba cõi không yên ví như nhà lửa, nước tám công đức vốn mát trong, muốn xa lìa cõi Sa Bà, nên thẳng chuyên tâm về nơi Cực Lạc. Sáu chữ "Nam Mô A Di Ðà Phật” như bánh xe vần, mỗi tịnh niệm thường luôn luôn. Bản Chân Như Phật tính Di Ðà, tất cả chúng sinh đều có. Người khôn nên phải tự nên gắng nhớ, tám vạn bốn nghìn tướng rực rỡ, chẳng lìa tâm vương của ta, sao lại phải phiền đến Ðức Thích Ca, ấn ngón chân xuống cõi Sa Bà, mới hiện miền Cực Lạc.
                           Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
ĐẠI SỰ SANH TỬ
Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn. Nếu đợi đến lúc ra đi mới tu chỉ sợ bị nghiệp lực đoạt mất. Niệm Phật muốn được nhất tâm, ắt phải phát tâm chân thật vì liễu sanh tử, chẳng vì để được cái danh người đời gọi ta là “kẻ chân thật tu hành.” Lúc niệm phải từng chữ, từng câu từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọt vào tai, một câu như thế, trăm ngàn vạn câu cũng như thế. Làm được như vậy thì vọng niệm không do đâu khởi được, tâm và Phật tự có thể khế hợp. Lại phải khéo dụng tâm, chớ chấp trước quá mức đến nỗi thân tâm chẳng yên, hoặc đến nỗi khởi các ma sự. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành theo đó, quyết chẳng bị lầm lạc đi vào đường rẽ.

Chùa Đức Viên mở cửa từ 08:00am - 08:00pm.

Mỗi ngày chùa có 3 khóa lễ:

  • Công phu khuya:

             04:00am - 07:00am

  • Khóa lễ niệm Phật:

            09:30am - 11:30am

            06:00pm - 08:00pm

Xin xem thêm bảng thông báo và trang web của chúng tôi để biết thêm các sinh hoạt khác.

Chùa Đức Viên xin quý vị cho chùa địa chỉ Email để nhận tin tức, thông báo và lịch trình tu học.

Nhận Tin Thông Báo

         Lưu Truyền Pháp Bảo 

 Nam Mô A Di Đà Phật

      “Kính thưa quý vị Phật tử, quý đồng hương,      

    Giáo lý là thuốc trị tâm bệnh, hay món ăn tinh

thần. Nếu ai nghe, tin theo lời Phật mà tự xét mình

trong cuộc sống hàng ngày và chịu sa thải những ích

kỷ cố chấp… thì họ được giải thoát, an vui, thác sinh

làm bạn với thánh nhân. Nếu lại biết khuyến khích

người khác tin, làm theo giáo lý thì phước báo

vô lượng.  

    Vì vậy Pháp Bảo chúng tôi không bán hay đánh

giá bao nhiêu.

     Nếu quý vị muốn hưởng phước báo, xin tùy khả

năng đóng góp với chúng tôi để Pháp Bảo được

lưu truyền rộng sâu. Nhờ Giáo Pháp nhân loại bớt

khổ và hết tội nhân trong những nơi tù tội đau khổ…  

   Cầu Đức Quan Âm gia hộ quý vị tâm bồ đề kiên

cố, lòng từ vô hạn.” 
                       Trích lời dạy của  Cố Sư Bà Tọa Chủ    

                                                    Chùa Đức Viên

Tuỳ Hỷ Công Đức    

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý vị Phật tử, quý đồng hương,  

Khi còn sinh tiền, Sư Bà Đức Viên thường dạy:          

 “Giáo lý là thuốc trị tâm bệnh, hay món ăn tinh thần. Nếu ai nghe, tin theo

lời Phật mà tự xét mình trong cuộc sống hàng ngày và chịu sa thải những ích kỷ cố chấp… thì họ được giải thoát, an vui, thác sinh làm bạn với Thánh

Nhân. Nếu lại biết khuyến khích người khác tin, làm theo giáo lý thì phước

báo vô lượng. Vì vậy Pháp Bảo chúng tôi không bán hay đánh giá bao nhiêu.”  

   Kính vâng theo tâm nguyện của Sư Bà Toạ Chủ, từ trước đến nay, Chùa

Đức Viên không quy định một lệ phí nào cho những pháp sự như: in kinh,

cầu an, cầu siêu, hộ niệm, tang lễ, cúng thất tuần, cúng an vị Phật .v.v...  

    Chùa Đức Viên hết lòng giúp đỡ và dâng lời cầu nguyện Tam Bảo gia hộ

cho tất cả mọi người và thân nhân khi có hữu sự.  

   Tùy thuộc vào lòng hảo tâm muốn cầu phước của quý vị, mời quý vị đóng

góp với nhà Chùa để Pháp Âm của đức Phật được lưu truyền rộng sâu,

giúp nhân loại bớt khổ và hết tội nhân trong những nơi tù tội, đen tối.  Cầu

Đức Quan Âm gia hộ quý vị tâm bồ đề kiên cố, lòng từ vô hạn.

                                                                                          Chùa Đức Viên

 

 

Mười Ba Vị Tổ Tông Tịnh Độ