THIỀN SƯ PHẬT ẤN LIỄU NGUYÊN KHAI THỊ THỊ GIẢ TỰ HẢI VĂN

Phật Tổ thuở xưa thống thiết vì việc lớn sanh tử chưa giải quyết xong, nhiều kiếp ở trong biển bồ đề huân tập sâu dày, luyện kỹ chẳng phí phút giây cho đến ở trong pháp bồ đề bỏ trăm ngàn muôn ức thân mạng, xem ph...

November 19, 2017

ĐẠI SƯ TRUYỀN ĐĂNG DẠY:

Ngài Dương Thứ Công nói: “Tình ái không nặng không sinh vào cõi Sa Bà. Niệm không được chuyên nhất không thể sinh về Cực Lạc”. Người niệm Phật phải dùng cái tâm chuyên nhất ấy, khẩn thiết trì danh, chuyên chú chẳng loạn, chỗ này chúng ta phải hết...

HÒA THƯỢNG ĐẠI HẠNH BẢO NGƯỜI NIỆM PHẬT

Tâm chỉ tin Phật, Phật liền biết vì Phật được tha tâm thông. Miệng chỉ niệm Phật, Phật liền nghe vì Phật được thiên nhĩ thông. Thân chỉ kính Phật, Phật liền thấy vì Phật được thiên nhãn thông. Đây là chỗ khuyến phát lòng tin niệm...

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG DẠY NHÌN THẤU BUÔNG XUỐNG

Thông thường hai ngày đầu của Phật thất, tâm của người tham dự còn chưa an định, công phu không thể nào đắc lực. Đến ngày thứ bảy vì Phật thất gần kết thúc trong tâm lại phóng dật, buông lung trở lại, nên cũng không thể đắ...

November 18, 2017

TỔ SƯ TRIỆT NGỘ DẠY CẢNH SÁCH KHUYÊN NIỆM PHẬT:

Tất cả khổ cực thế gian nằm trong bốn chữ “sinh tử luân hồi”. Thân người rất khó được mà lại vô cùng dễ mất. Tam đồ dễ vào mà rất khó ra. Thời gian trong địa ngục phải lấy số kiếp mà tính đếm; vạn khổ nung đốt không biết n...

ĐẠI SƯ TỬ BÁCH ĐẠT QUÁN DẠY GIẢI PHÁP GIÚP NIỆM PHẬT LÚC NGỦ

Đại Sư hỏi vị tăng Hải Châu: “Niệm Phật có thường gián đoạn chăng?”

Tăng đáp: “Hễ nhắm mắt ngủ liền quên mất”.

Sư nghiêm mặt, quở trách:

Nếu nhắm mắt liền quên thì niệm Phật như vậy dù có niệm một vạn năm cũng vô...

November 17, 2017

TỔ SƯ ẤN QUANG DẠY

“Có Thiền” là tận lực tham cứu, niệm bặt, tình mất, thấy tột cùng vẻ mặt sẳn có trước khi được cha mẹ sanh ra, minh tâm kiến tánh.

“Có Tịnh Ðộ” là chân thật phát Bồ Ðề tâm, sanh lòng tin, phát nguyện, trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương. Nếu như th...

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG DẠY

Trong đời sống hằng ngày, lúc đối xử với người, đối sự đối vật, chẳng thể có tâm niệm tôi đúng anh sai, tôi chính anh tà. Nếu vẫn còn tâm niệm tự tư tự lợi, cứ cho là mình đúng thì đó là phiền não tập khí. Tâm như vậy sẽ chẳng thanh tịnh, chẳng...

November 16, 2017

HÒA THƯỢNG HÂN HIỀN DẠY

Từ xưa đến nay, những vị tu hành không sao khỏi bị ma chướng khuấy rối làm hại. Vậy một phen gặp nó, ta cần phải khởi tâm gấp niệm Phật, chớ nên nhân nơi ma sự mà thối tâm lùi sụt trên bước đường đạo giải thoát. Người tu hành lập chí cương quyết...

November 15, 2017

TỔ SƯ LIÊN TRÌ DẠY

Chúng ta thường nghe nói thế gian là biển khổ, bởi thế gian vui ít khổ nhiều. Nhưng trong chỗ vui đó, rốt cuộc cũng không tránh được khổ. Vì vậy, thế gian toàn là khổ, nên mới gọi là biển khổ. Nỗi khổ trong chốn khổ thì ai cũng biết, không cần phải nó...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...