January 1, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Sáu,   Ngày  07/02/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu  , Ngày  21/02/2020, Lúc 6:45pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Bảy , Ngày  08/02/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Bảy , Ng...

January 1, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Tư ,      Ngày  08/01/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Năm  , Ngày  23/01/2020, Lúc 6:45pm  ( sám hối cuối năm )

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày 09/01/2020, Lúc 7:00pm...

November 3, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Hai ,  Ngày  09/12/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Ba  ,  Ngày  24/12/2019, Lúc 6:45pm 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Ba  , Ngày 10/12/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Tư ,  Ngày 25/12/201...

October 10, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Chủ Nhật, Ngày  10/11/2019,  Lúc 2:00pm 

   -Chủ Nhật , Ngày  24/11/2019, Lúc 2:00pm 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Hai , Ngày 11/11/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Hai , Ngày 25/11/2019, Lúc 7:00pm...

September 30, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Bảy, Ngày  12/10/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Bảy, Ngày  26/10/2019, Lúc 6:45pm 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Chủ Nhật , Ngày 13/10/2019, Lúc 4:00pm 

   -Chủ Nhật , Ngày 27/10/2019, Lúc 4:00pm...

September 1, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Năm, Ngày  12/09/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu, Ngày  27/09/2019, Lúc 6:45pm 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Sáu , Ngày 13/09/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ bảy, Ngày 28/09/2019, Lúc 7:00pm

3....

July 31, 2019

LỄ KIẾN TẠO MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN
 - Thứ hai ngày 12 tháng 08 năm 2019 Lúc 9:00am
Ý NGHĨA CỦA MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN
 - Chủ nhật ngày 18 tháng 08 năm 2019 Lúc 11:00am
LỄ XÓA MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN
 - Chủ nhật ngày 25 tháng 08 năm 2019 Lúc 11:00am

Kính mời quí Phật tử lưu tâm...

July 28, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Tư, Ngày  14/08/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Tư, Ngày  28/08/2019, Lúc 6:45pm 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày 15/08/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Năm, Ngày 29/08/2019, Lúc 7:00pm

3. T...

July 3, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai, Ngày  01/07/2019,  Lúc 6:45pm 

-Thứ Ba, Ngày  16/07/2019, Lúc 6:45pm 

​-Thứ Ba, Ngày  30/07/2019, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba , Ngày 02/07/2019, Lúc 7:00pm 

-Thứ Tư, Ngày 17/07/2019, Lúc 7:00pm

-Thứ Tư. Ngày 31/07...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts