November 25, 2017

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ hai, Ngày 15/01/2018, Lúc 06:45pm

-Thứ Ba, Ngày 30/01/2018, Lúc 06:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba, Ngày 16/01/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Tư, Ngày 31/01/2018, Lúc 07:00pm

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ bảy, Ngày 13/01/2018, Lúc 08:00am

4. KHÓA TU TỊNH KHẨ...

November 23, 2017

THIỀN SƯ LAI QUẢ - PHÁT THỆ NGUYỆN LỚN

Thế gian và xuất thế gian đều có phát thệ nguyện lớn. Hai người tranh giành đất đai người nào cũng cầu thắng. Bồ Tát ắt làm mãn nguyện cho người có đạo đức thành tâm tin Phật. Nếu người có đạo đức thua, người không đạo đức lại thắn...

November 23, 2017

TỔ SƯ THIỆN ĐẠO - NẺO BÍ YẾU NIỆM PHẬT

Đại sư là tổ thứ hai trong Liên Tông. Ban sơ, nhân thấy Đạo tràng Tịnh nghiệp của Ngài Đạo Xước, Đại sư mừng rỡ nói rằng: “Đây mới là nẻo bí yếu để thành Phật”. Rồi từ đó, Ngài đến Kinh đô khuyên đại chúng tu Tịnh Độ. Hằng ngày, Ng...

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG – HÃY THƯỜNG NGHĨ VỀ CÁI CHẾT

Tổ Sư Ấn Quang có một phương pháp vô cùng khéo léo, Ngài dạy chúng ta hãy thường nghĩ tới cái chết. Ngài nói: “Người thật sự tu đạo nên dán chữ chết trên trán, từng giờ từng phút nghĩ mình sắp chết”.

Chúng ta sắp chết r...

November 23, 2017

TUYẾT LƯ LÃO NHÂN - VÌ SAO SAU KHI TỤNG KINH NIỆM PHẬT CHÚNG TA PHẢI HỒI HƯỚNG?

Người tu hành bất luận là niệm Phật hay niệm kinh, niệm xong nhất định phải niệm kệ Hồi hướng một lượt. Hồi hướng có nghĩa là gom về, tức là một phương pháp đem công đức niệm Phật, niệm kinh...

November 21, 2017

TỔ SƯ NGÂU ÍCH – VÌ SAO GỌI TỊNH ĐỘ LÀ DIỆU MÔN

Vì sao gọi Tịnh Độ là diệu môn? Biết nó mầu nhiệm ở chỗ nào thì mới thấu hiểu sự thù thắng của pháp môn đó. Mầu nhiệm ở chỗ phương pháp đơn giản, chỉ cần thật thà niệm Phật, chẳng cần biết hiểu hay không hiểu, đều có thành...

THIỀN SƯ PHẬT ẤN LIỄU NGUYÊN DẠY

Thế gian người học đạo, không ai chẳng nói sinh tử là việc lớn, đến khi bị hỏi cái gì là sinh tử thì mờ mịt không biết đường trả lời. Hoặc có người cho rằng tại người ấy chẳng biết mới hỏi, nên thông thả nói: “Ông đã chẳng biết sinh tử l...

November 21, 2017

TỔ SƯ LIÊN TRÌ – PHẢI CẦN CÓ CHÍ  KHÍ

Ở đời không có việc gì khó chỉ cần có chí khí, chí khí thật vững bền thì không gì khó cả. Đi thuyền trên biển lớn thì nhất định phải nhờ chèo. Một ngày đi trăm dặm tính ra cũng nhanh rồi, nhưng nếu gặp lúc thuận gió thì trong khoảnh...

THIỀN SƯ PHẬT ẤN LIỄU NGUYÊN KHAI THỊ THỊ GIẢ TỰ HẢI VĂN

Phật Tổ thuở xưa thống thiết vì việc lớn sanh tử chưa giải quyết xong, nhiều kiếp ở trong biển bồ đề huân tập sâu dày, luyện kỹ chẳng phí phút giây cho đến ở trong pháp bồ đề bỏ trăm ngàn muôn ức thân mạng, xem ph...

November 20, 2017

Q: Tâm tháo động, vọng tưởng phá hại tịnh tâm niệm Phật ra sao?

A: Ðóng cửa Phương Tiện, cự tuyệt các sự duyên không cấp bách thì rất có ích. Khi bế quan dụng công nên lấy việc chuyên chú, tinh thuần chẳng hai làm chính.
Nếu tâm thật sự được chuyên nhất thì tự sẽ có sự...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square