June 28, 2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Chủ Nhật, Ngày 15/07/2018, Lúc 02:00pm

​-Thứ Năm ,Ngày 26/07/2018, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 15/07/2018, Lúc 04:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 29/07/2018, Lúc 04:00pm

3. LỄ NGŨ BÁCH DANH

Từ: Thứ Hai, ngày 30/07/2018

Đến: Thứ Bảy, ngày 04/08/2018

Vào...

June 19, 2018

TỔ LIÊN TÔNG THỨ MƯỜI BA _ ĐẠI SƯ ẤN QUANG DẠY

THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC

*******

Nếu biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe, pháp môn Tịnh Độ lại càng khó được nghe hơn, nay may mắn được làm thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn Tịnh Độ khó được nghe nhất, có dám để...

June 19, 2018

TỔ LIÊN TÔNG THỨ MƯỜI BA _ ĐẠI SƯ ẤN QUANG DẠY

TÍN - NGUYỆN - HẠNH

*******

Phàm tu Tịnh nghiệp, phải lấy quyết chí cầu sinh Tây Phương làm gốc. Pháp môn Tịnh Độ lấy ba pháp Tín - Nguyện - Hạnh làm tông. Nói đến Tín thì phải biết Sa Bà là khổ, khổ không nói nổi! Cực Lạc là...

June 19, 2018

TỔ HÁM SƠN DẠY

TU PHÚC VÀ TU TUỆ

*******

Tu Tuệ bằng quán tâm, tu Phúc nơi vạn hạnh. Quán tâm lấy niệm Phật làm quan trọng nhất, vạn hạnh lấy hạnh cúng dường làm đầu, hai điều ấy bao gồm hết thảy. Trong hết thảy những việc làm hằng ngày của chúng ta, khởi tâm động niệm_đề...

June 19, 2018

TỔ LAI QUẢ DẠY

THANH QUY

*******

      Người niệm Phật_cần nhất phải giữ thanh quy_mới có thể niệm Phật.

      Thanh quy là mô phạm công chánh thanh nghiêm. Công hay trừ được_ những điều tồi tệ riêng tư, chánh hay trừ được_cấu nhiễm tà vậy. Thanh hay tr...

June 19, 2018

TỔ LAI QUẢ DẠY:

ĐẠI CHÍ

Người niệm Phật _ trước tiên phải lập:

  • Đại chí xung thiên

  • Đại chí xuất cách

  • Đại chí xuất thế

  • Đại chí thành Phật

Người không có đại chí _ thì làm việc gì cũng không thể làm được, việc gì cũng không thể thành tựu. Nhưng có chí h...

TỔ LIÊN TÔNG THỨ MƯỜI HAI _ ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ DẠY

ĐẠI CƯƠNG TÔNG CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Thật vì sinh tử, phát tâm Bồ Ðề, dùng tín nguyện sâu_trì danh hiệu Phật. Mười sáu chữ ấy chính là một đại cương tông của pháp môn Niệm Phật. Nếu chẳng thể phát khởi tâm “thật sự vì sinh...

TỔ LIÊN TÔNG THỨ MƯỜI HAI _ ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ DẠY

TÁM ĐIỀU CẦN YẾU NGƯỜI TU TỊNH NGHIỆP CẦN BIẾT

  • Một là: Thật vì sinh tử mà phát tâm Bồ Đề, đó là học Đạo chân chính.

  • Hai là: Lấy Tín Nguyện thâm sâu trì danh hiệu Phật làm chánh tông Tịnh Độ.

  • Ba là: Lấy sự nhi...

Tất cả khổ cực thế gian nằm trong bốn chữ “sinh tử luân hồi”. Thân người rất khó được mà lại vô cùng dễ mất. Tam đồ dễ vào mà rất khó ra. Thời gian trong địa ngục phải lấy số kiếp mà tính đếm; vạn khổ nung đốt không biết nơi đâu cầu cứu; đền tội xong lên dương thế làm...

June 16, 2018

 TỔ HƯ VÂN DẠY:

Pháp tức là tâm chúng sinh. Tâm chúng sinh cùng tâm Phật vốn không khác biệt. Tâm này đầy đủ tất cả pháp. Pháp tức là tâm, và tâm tức là pháp. Luận Khởi Tín viết: "Gọi là pháp, tức tâm chúng sinh. Tâm này vốn đầy đủ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian"...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

September 21, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square