top of page

Lịch sử 13 vị tổ tông Tịnh Độ

Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ thì giáo lý Tịnh độ đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết cho hoàng hậu của nước Kosala là Videhi.  Bà cầu mong Đức Phật cứu giúp vượt qua nỗi  khổ nạn, Đức Phật đã xuất hiện và giới thiệu các quốc độ chỉ có an lạc không có khổ đau, của đức Phật A Di Đà là cõi thù thắng nhất....................

 Và các chư tổ Tịnh Độ đã chứng đắc và chỉ dẫn chúng ta tu tập theo pháp môn Tịnh Độ , niệm Phật cầu  vãng sanh , thoát luân hồi sinh tử.

Đại sư Ấn Quang

Pháp Âm

Như Lai thân-ngữ-ý ba thân đều không ngoài là lợi ích tất cả chúng sanh, cho nên gọi là pháp âm.  Ngày nay chúng ta đọc được Kinh điển, nghe được Phật pháp, làm cho tư tưởng, kiến giải, quan niệm, hành vi của chúng ta có thể có được chuyển biến, pháp âm này liền nhận được hiệu quả.(Trich trong Tịnh Không Pháp Sư giảng  kinh Vô L Thọ)

Pháp thọai

  Bài giảng - thảo luận của chư tăng ni về pháp môn Tịnh Độ

Khai thị của chư Tổ

Những lời cảnh sách khai thị của chư tổ để mở mang trí huệ cho hàng Phật Tử  , những lời cảnh sách không những chỉ nhắc nhở những người sơ cơ mới học Phật mà ngay cả với những người  thâm niện tu  tập nhiều năm đi nưã thì sự nhắc nhở , tinh thần cảnh sách lúc nào cũng quan trọng, bởi vì người tu học nếu không được thường  xuyên nhắc nhở thì sẽ khó mà thúc liễm thân tâm

bottom of page