LIÊU CHÁNH NIỆM

Sư Cô Trung Nhân
(Như Phước)
Sư Cô Trung Hằng
(Bảo Quang)
Sư Cô Huệ Hỷ
Sư Cô Hạnh Nhã
Sư Cô Bảo Ngọc
Sư Cô Tịnh Tâm