Những lời cảnh sách khai thị của chư tổ để mở mang trí huệ cho hàng Phật Tử, những lời cảnh sách không những chỉ nhắc nhở những người sơ cơ mới học Phật mà ngay cả với những người thâm niện tu  tập nhiều năm đi nưã thì sự nhắc nhở, tinh thần cảnh sách lúc nào cũng quan trọng, bởi vì người tu học nếu không được thường xuyên nhắc nhở thì sẽ khó mà thúc liễm thân tâm

                                                      Dưới đây là những lời khai thị của Chư Tổ Tịnh Độ 

November 21, 2017

November 16, 2017

November 15, 2017

November 15, 2017

November 15, 2017

November 11, 2017

November 11, 2017

November 6, 2017

November 6, 2017

November 6, 2017

November 6, 2017

November 6, 2017

November 4, 2017

November 4, 2017

October 30, 2017

Please reload

November 21, 2017

Please reload