Lễ Bế Mạc khóa niệm Phật Báo Ân /Húy Nhật lần thứ 22 Sư BÀ Tọa chủ .