Lễ Húy Nhật Sư Bà Đức Viên Lần thứ 15

Lễ Húy Nhật Sư Bà Đức Viên Lần thứ 15, Ngày 08-03-2014