Lễ Tam Bộ Nhất Bái tại chùa Đức Viên, Ngày 07/08/2016