LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI CHÙA ĐỨC VIÊN - NGÀY 20 THÁNG 08 NĂM 2017