top of page

Điếu Văn của Ni Sư Chùa Vạn Hạnh - Seattle, WA

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Dép cỏ về Tây, sen vàng nở

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức chứng minh và

Ban Tổ Chức cùng môn đồ hiếu quyến,

Kính lạy Giác Linh Sư Trưởng thượng Đàm hạ Lựu,

Được tin Sư trưởng vừa viên tịch, chúng con xin thành kính chia buồn cùng hiếu đồ và tang quyến.

Xin thành kính đảnh lễ Giác Linh của Sư Trưởng thượng Đàm hạ Lựu.

Nguyện cầu Chư Phật tiếp độ Giác Linh Sư Trưởng thượng Đàm hạ Lựu cao đăng Phật quốc.

Ôi! Trời Hoa Kỳ đã sang Xuân, gió vẫn còn se thắt lạnh. Hoa lá đang nẩy mầm, toàn không gian Hoa Kỳ đang chuyển hóa nét u buồn của sanh diệt qua các dấu hiệu vô thường. Và tấm thân ngũ uẩn của Sư Trưởng cũng hòa nhập vào định luật vô thường của trời đất.

Nhớ ngày nào, Sư Trưởng là một vị lãnh đạo tối cao của Ni Bộ ở Hoa Kỳ, đầy đức độ, đã đóng góp cho Đạo pháp nói chung và cho Ni giới nói riêng. Ngài đã dấn thân vào công cuộc hoằng dương chính pháp, không từ nan mệt nhọc, gian khó, lấy hạnh từ bi mà trang trải cho đàn hậu tấn. Lấy tâm mình như Phật mà hy hiến cúng dường cho đạo pháp.

Sư Trưởng tài cao học rộng, nhưng luôn luôn khiêm tốn, kính nhường, không dính mắc bụi trần. Dù ai thương ghét, Sư Trưởng vẫn thản nhiên mà còn giáo huấn cho Ni giới luôn luôn tu học, nhớ lấy giới luật làm đầu, lấy Bát Kỉnh làm chỉ nam. Dù Sư Trưởng là Ni giới, nhưng quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni không ai mà không quý mến Sư Trưởng.

Sư Trưởng còn dạy cho hàng đệ tử tại gia tu học rốt ráo: hãy bỏ tham, sân, si, không hận thù, không oán kết mới mong giải thoát trọn vẹn.

Thật sự, Sư Trưởng đã dâng hiến đời mình cho Ni giới mà Giác Hương đã từng biết Sư Trưởng khi còn ở Việt Nam, đã dìu dắt dạy dỗ, sách tấn như bà mẹ thương con. Từ bước đi, lời nói khiêm tốn học hạnh để thể hiện ni lưu có tu học. Ở hải ngoại ngôi chùa nguy nga còn đó, chúng đệ tử còn đây nhưng Ni Trưởng Thích nữ thượng Đàm hạ Lựu đã vĩnh viễn ra đi. Ngài đã đánh tiếng chuông tỉnh thức, nhắc nhở và khuyến khích cho đồng bào Phật tử và thế hệ Ni giới hãy tu tiến để thản nhiên vượt qua sanh tử trầm luân qua sự tu trì nhất tâm niệm Phật Di Đà cầu nguyện vãng sanh.

Bây giờ, xác thân của Người nằm xuống nhưng dư âm đức độ và lời giáo huấn của Sư Trưởng Đàm Lựu vẫn mãi mãi là khuôn mẫu cho Phật giáo đồ và Ni giới, quốc nội cũng như hải ngoại dùng làm kim chỉ nam trên đường giải thoát.

Chúng con ở nơi hải ngoại đã cảm thấy mất đi một vị Sư trưởng khả kính, rường cột đã đóng góp bao công lao cho đạo, cho đời, và đã xây dựng một Ni phái thanh tịnh, tài đức thuần thuật, y theo giáo pháp của đức Bổn Sư. Ngoài ra, Sư Trưởng còn tích cực hỗ trợ giúp đỡ cho nhiều tu sĩ muốn tu học ở các nước nhằm yểm trợ công tác đào tạo những hậu duệ xuất sắc, có khả năng hoằng dương Phật Pháp và giữ vững giềng mối của Đạo pháp và sự sinh hoạt của Ni chúng.

Giờ đây, đối trước Giác linh của Sư Trưởng Đàm Lựu, cố viện chủ Đức Viên Hải Ngoại tại San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ, mà thấy lòng bùi ngùi thương cảm; thống niệm: Người về Phật cảnh dùng hai chữ nghĩa của thế gian để tỏ lòng thương tiếc tán thán, ca ngợi, đảnh lễ và xin dốc lòng cầu Phật và Bồ tát tiếp đưa Sư Trưởng Đàm Lựu về bổn quốc, hoa khai kiến Phật.

Trước khi dứt lời, Tỳ kheo ni Giác Hương xin cúi đầu đảnh lễ Sư Trưởng Đàm Lựu và chia buồn cùng hiếu đồ. Cầu nguyện cho quý vị đầy đủ thiện duyên, quả cảm để vượt qua những khó khăn trước sự mất mát và phân ly lớn lao này.

Kính bái,

Con,

Tỳ kheo ni Thích nữ Giác Hương

Chùa Vạn Hạnh,

Seattle, Washington State

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page