top of page

Ban Tổ Chức Tang Lễ Sư Bà

Ban tổ chức tang lễ sư bà

Với sự hiện diện đông đủ của chư vị đại đức Tăng Ni trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng quý vị Phật tử chùa Đức Viên.

BAN CHỨNG MINH

Hòa thượng Thích Tâm Châu

Hòa thượng Thích Thanh Cát

Hòa thượng Thích Mãn Giác

Hòa thượng Thích Giác Nhiên

Hòa thượng Thích Kim Triệu

Hòa thượng Thích Hộ Giác

Hòa thượng Thích Đức Niệm

Hòa thượng Thích Thắng Hoan

Hòa thượng Thích Tâm Thành

Hòa thượng Thích Thanh Đạm

Hòa thượng Thích Trí Hiền

Thượng tọa Thích Thanh An

Thượng tọa Thích Nguyên Lai

BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban:

Thượng tọa Thích Minh Thông

Phó Trưởng Ban:

Hòa thượng Thích Trí Hiền (đặc trách Tăng vụ)

Thượng tọa Thích Tịnh Từ (đặc trách điều hợp nghi lễ)

Thượng tọa Thích Minh Đạt (đặc trách trật tự)

Ni sư Thích Nữ Giác Hương (đặc trách tiếp tân)

Ni sư Thích Nữ Nguyên Thanh (đặc trách Ni vụ)

Ban Thư Ký:

Đại đức Thích Hạnh Tuấn

Đại đức Thích Quảng Chơn

Đại đức Thích Minh Đức (đặc trách điều hợp)

Đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Đức Tuấn

Đại đức Thích Từ Lực

Sư cô Thích Nữ Tiến Liên

Sư cô Thích Nữ Thanh Ý

Ban Nghi Lễ:

Nghi lễ theo truyền thống miền Bắc

Hòa thượng Thích Tâm Thành

Hòa thượng Thích Trí Hiền

Đại đức Thích Đức Tuấn

Nghi lễ theo truyền thống miền Trung

Đại đức Thích Bổn Đạt

Đại đức Thích Giác Như

Đại đức Thích Thiện Duyên

Đại đức Thích Pháp Chơn

Đại đức Thích Phước Toàn

Nghi lễ theo truyền thống miền Nam

Thượng tọa Thích Tâm Thọ

Thượng tọa Thích Minh Mẫn

Thượng tọa Thích Thiện Thinh

Ban Thị Giả:

Đại đức Thích Giác Minh

Đại đức Thích Quang Diệu

Ni cô Thích Nữ Trung Hậu

Ni cô Thích Nữ Chúc Minh

Ni cô Viên Thành

Ni cô Viên Bảo

Quý Sư chú chùa Quang Nghiêm và TTPG Hayward

Ban Tài Vụ:

Ni sư Thích Nữ Như Hòa

Ni sư Đàm Khiết

Ban Tiếp Tân:

Hòa thượng Thích Tâm Thành

Ni sư Thích Nữ Giác Hương

Ni sư Thích Nữ Trung Chính

Ni sư Thích Nữ Nhật Hải

Ni sư Thích Nữ Nhật Hiếu

Ni sư Đàm Siêu

Phật tử chùa Đức Viên

Giáo viên trường Việt Ngữ Đức Viên

Ban Thiết Trí Và Trang Hoàng:

Thượng tọa Thích Quảng Thanh

Thượng tọa Thích Thiện Tâm

Đại đức Thích Nhật Huệ

Đại đức Thích Pháp Chơn

Ni sư Thích Nữ Hạnh Thanh

Ni sư Đàm Nhật

Ni sư Đàm Khiết

Phật tử Chùa Đức Viên

Ban Tiếp Lễ Và Xướng Ngôn:

Đại đức Thích Giác Như

Đại đức Thích Bổn Đạt

Ni sư Thích Nữ Minh Nghiêm

Ban Phim Ảnh, Ánh Sáng Và Âm Thanh:

Đại đức Thích Nhật Huệ

Ni cô Viên Diệu

Phật tử chùa Đức Viên

Ban Trật Tự:

Thượng tọa Thích Minh Đạt

Đại đức Thích Từ Lực

Sư chú Thích Phổ Hòa

Đoàn cựu huynh trưởng San Jose

Gia đình Phật tử

Đoàn hướng đạo Phật Tử

Cảnh sát thành phố San Jose

Ban vận chuyển và cư trú

Thượng tọa Thích Thiện Tâm

Đại đức Thích Nhật Huệ

Phật tử chùa Đức Viên

Ban Y Tế:

Bác sĩ Huỳnh Thêm

Bác sĩ Phan Đông Tùng

Bác sĩ Nicole Thái Hồng Phương

Bác sĩ Huỳnh Văn Minh

Bác sĩ Trần Đức Thắng

Bác sĩ Trần Lan Anh

Ban Trai Phạn:

Chùa Quang Nghiêm

Chùa Duyên Giác

Trung tâm Phật giáo Hayward

Chùa An Lạc

Chùa Đức Viên

Ban Chung Cổ:

Quý sư chú chùa Quang Nghiêm

Phật tử chùa Đức Viên

Ban Vệ Sinh:

Sư cô Đàm Định

Phật tử chùa Đức Viên

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page