top of page

Đàn Truyền Tam Qui Ngũ Giới

ĐÀN TRUYÊN TAM QUY NGŨ GIỚI - Ngày 13 - 08 - 2016

Đức Viên | 20/07/2016

Chùa Đức Viên tổ chức đàn truyền tam quy ngũ giới vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 08 năm 2016

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý vị,

Tồ Ấn Quang dạy: "Quy y Tam Bào chính là cái gốc cho việc bò tà theo chánh. Ngũ giới chính là cái nguồn để đoạn ác tu thiện. Người học Phật hiểu rõ được Tam Quy Ngũ Giới nên hết sức giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành và tu trì giới chân thật thì mới liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây phương.

Điều cần chú ý nhất là làm bấtb cứ việc gì, đều phải dựa vào thiện lý, lương tâm."

Để tạo duyên lành cho qúy vị được quy y và thụ giới, Chùa Đức Viên tổ chức:

ĐÀN TRUYỀN TAM QUY NGŨ GIỚI

Vào lúc: 09:30 sáng

Thứ bảy, ngày 13 tháng 08 năm 2016

Mong qúy vị dõng mãnh phát nguyện quy y thụ giới, tu tập đời sống tâm linh được thăng tiến, gieo nhân giải thoát, đồng thành Phật đạo.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page