top of page

Sám Nhất Tâm

SÁM NHẤT TÂM

Nhứt tâm quy mạng, Cực Lạc thế giới A-Di-Đà-Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng Như lai danh, vị Bồ Đề đạo, cầu sinh tịnh độ.

Phật tích bổn thệ: nhược hữu chúng sinh, dục sinh ngã quốc, chí tâm tín nhạo, xưng ngã danh hiệu, nãi chí thập niệm, nhược bất sinh giả, bất thủ chánh giác. Dĩ thử niệm Phật nhơn duyên, đắc nhập Như-Lai đại thệ hải trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng. Nhược lâm mạng chung, tự tri thời chí, thân vô bịnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như thập thiền định. Phật cập Thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhứt niệm khoảnh, sinh Cực Lạc quốc, hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật huệ, quảng độ chúng sinh, mãn Bồ-đề nguyện, quảng độ chúng sinh, mãn Bồ-đề nguyện.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page