top of page

Văn Phát Nguyện

VĂN PHÁT NGUYỆN

Cúi lạy phương Tây cõi An Lạc

Tiếp dẫn chúng sanh Đại đạo sư.

Nay con phát nguyện, nguyện vãng sanh

Nhờ lượng từ bi thương nhiếp thọ!

Nay con khắp vì, bốn ân ba cõi, pháp giới chúng-sanh, cầu đạo Bồ-đề, nhất thừa của Phật; chuyên tâm trì niệm, hồng danh muôn đức, Phật A-Di-Đà, nguyện sanh Tịnh-độ. Lại bởi chúng con, nghiệp nặng phước khinh, chướng sâu huệ cạn, nhiễm tâm dễ động, tịnh-đức khó thành, nay đối Từ-tôn, kính gieo năm vóc, bày tỏ một lòng, chí thành sám hối. Con và chúng sanh, khoáng-kiếp đến nay, mê bản-tịnh-tâm, buông tham sân si, nhiễm dơ ba nghiệp, vô-lượng vô-biên, tội-cấu đã gây, vô-lượng vô-biên, nghiệp oan đã kết, nguyện đều tiêu diệt. Nguyện từ hôm nay, lập thệ nguyện sâu, xa lìa pháp ác, thề không còn tạo, siêng tu đạo Thánh, thề chẳng biếng lui, thề thành chánh-giác, thề độ chúng-sanh. Xin đức Từ-tôn, dùng nguyện từ-bi, chứng biết lòng con, thương xót đến con, gia bị cho con. Nguyện khi thiền-quán, hoặc lúc mộng mơ, được thấy thân vàng, A-Di-Đà Phật, được chơi cõi tịnh, của đấng đạo-sư, được nhờ Từ-tôn, cam-lộ rưới đầu, quang-minh chiếu thể, tay xoa đảnh con, áo đắp thân con, khiến cho chúng con, chướng cũ tự trừ, căn lành thêm lớn, mau tiêu phiền-não, chóng phá vô-minh, viên-giác tâm mầu, sáng bừng mở rộng, tịch quang cảnh thật, thường được hiện tiền. Đến lúc lâm-chung, biết ngày giờ trước, thân không tất cả, bịnh khổ ách nạn, tâm dứt tất cả, tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, xả báo an lành, như vào thiền-định. Phật A-Di-Đà, Quán-Âm Thế-Chí, cùng chư hiền Thánh, ánh lành tiếp dẫn, tay báu dắt dìu, lầu các tràng-phang, nhạc trời hương lạ, Tây-phương cảnh Phật, bày hiện rõ ràng, khiến cho chúng-sanh, kẻ thấy người nghe, mừng vui khen cảm, phát bồ-đề-tâm. Bấy giờ thân con, ngồi đài kim-cang, bay theo sau Phật, khoảng khảy ngón tay, sanh vào sen báu, nơi ao thất-bảo, ở cõi Tây-phương. Rồi khi hoa nở, thấy Phật Bồ-tát, nghe tiếng pháp mầu, chứng vô sanh-nhẫn, giây phút lại đi, thừa sự chư Phật, nhờ ân thọ ký. Được thọ ký xong, ba thân bốn trí, năm nhãn sáu thông, vô-lượng trăm ngàn, môn đà-ra-ni, tất cả công đức, thảy đều thành tựu. Từ đó về sau, không rời An-dưỡng, trở lại Ta-Bà, phân thân vô-số, khắp cả mười phương, dùng sức thần-thông, tự tại khó nghĩ, và các phương tiện, độ thoát chúng-sanh, đều khiến lìa nhiễm, chứng được tịnh-tâm, đồng sanh Tây-phương, lên ngôi Bất-thối.

Nguyện lớn như vậy, thế giới không tận, chúng sanh không tận, nghiệp và phiền não, thảy đều không tận, đại nguyện của con, cũng không cùng tận. Nay con lễ Phật, phát nguyện tu trì, xin đem công đức, hồi thí hữu tình, bốn ân khắp báo, ba cõi đều nhờ, pháp-giới chúng sanh, đồng thành chủng-trí.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page