top of page

Hồi Hướng

HỒI HƯỚNG

Chúng con xin dốc lòng phát nguyện

Nguyện cho con đời hiện tại đây

Phúc duyên trí tuệ vẹn đầy

Tội tình báo chướng mảy may chẳng còn

Bao phiền não làm con khổ sở,

Cùng duyên trần xin rũ sạch không

Thân tâm như thể gương trong

Bao pháp mầu nhiệm con thông hiểu liền

Chúng sinh dẫu vô biên vô lượng

Độ cho đều sung sướng yên vui

Ngôi Chính Giác là ngôi cao nhất

Ngày đêm con xin dốc lòng cầu

Giữ gìn trọn vẹn trước sau

Ngàn kia đi chẳng bao lâu tới liền

Xin cho con được như nguyền.

Start writing your post here. You can insert images and videos by clicking on the icons above.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page