top of page

Nhất Tâm Chánh Niệm

NHẤT TÂM CHÁNH NIỆM

Một lòng mỏi mệt không nài

Cầu về Cực Lạc ngồi đài liên hoa.

Cha lành vốn thiệt Di-Đà

Soi hào quang tịnh chói loà thân con.

Thẳm sâu ân Phật hằng còn

Con nay chánh niệm lòng son một bề

Nguyện làm nên đạo bồ đề

Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương.

Phật xưa lời thệ tỏ tường,

Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sinh.

Thề rằng ai phát lòng lành

Nước ta báu vật để dành các ngươi

Thiện nam, tín nữ mỗi người

Chí thành tưởng Phật, niệm mười tiếng ra.

Ta không rước ở nước ta

Thề không làm Phật chắc là không sai.

Bởi vì tin tưởng Như-Lai

Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng.

Lời thề biển rộng mênh mông,

Nhờ ơn đức Phật thoát vòng trần lao.

Tội mòn như đá mài dao,

Phước lành thêm lớn càng cao càng dầy.

Cầu cho con thác biết ngày

Biết giờ biết khắc, biết rày tánh linh.

Cầu cho tội khổ khỏi mình

Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian.

Cầu con thần thức nhẹ nhàng,

In như thiền định, họ Bàng thuở xưa.

Đài vàng tay Phật bưng chờ,

Các ông Bồ-tát bấy giờ đứng trông

Rước con thiệt đã nên đông,

Nội trong giây phút thảy đồng về Tây.

Xem trong cõi Phật tốt thay

Hoa sen đua nở, tánh nay sạch trần.

Hội này thấy Phật chân thân,

Đặng nghe pháp niệm, tâm thần sáng trưng.

Quyết tu độ chúng phàm nhân,

Đủ lời thệ nguyện, Phật ân rộng dầy.

Phật thề chắc thiệt không sai

Cầu về Tịnh Độ ai ai tin là.

Cầu về Tịnh Độ một nhà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa nở rồi biết tánh linh

Các ông Bồ-tát bạn lành với ta.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page