top of page

SÁM MƯỜI PHƯƠNG

SÁM MƯỜI PHƯƠNG

Mười phương chư Phật ba đời

Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh

Sen vàng chín phẩm sẵn dành

Oai linh đức cả đã dành vô biên

Nay con dâng tấm lòng thiền

Quy y với Phật sám liền tội căn

Phước lành con có chi chăng

Ít nhiều con cũng quyết rằng về Tây

Nguyện cùng với bạn tu đây

Tuỳ thời cảm ứng hiện ngay điềm lành

Biết giờ biết khắc rõ rànhLâm chung tận mặt cảnh lành Tây phương

Thấy nghe chánh niệm chơn thường

Vãng sanh Lạc quốc đồng nương sen vànngHoa nở thấy Phật rõ ràng

Thoát vòng sanh tử độ an muôn loài

Phiền não vô biên thệ dứt trừ

Pháp môn tu học chẳng còn dư

Chúng sanh nguyện độ bờ kia đến

Phật đạo cùng nhau chứng trí nhứ

Hư không cõi nọ dầu cùng

Nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên

Không tình cùng có đồng nguyền

Trí mầu của Phật đồng viên đồng thành

SÁM THẬP PHƯƠNG ( Sám Mười Phương )

Thập phương tam thế Phật

A-Di-Đà đệ nhất

Cửu phẩm độ chúng sanh.

Oai đức vô cùng cực.

Ngã kim đại quy y.

Sám hối tam nghiệp tội,

Phàm hữu chư phước thiện,

Chí tâm dụng hồi hướng.

Nguyện đồng niệm Phật nhơn,

Cảm ứng tuỳ thời hiện,

Lâm chung Tây phương cảnh,

Phân minh tại mục tiền,

Kiến văn giai tin tấn,

Đồng sanh Cực-lạc quốc

Kiến Phật liễu sinh tử

Như Phật độ nhứt thiết

Vô biên phiền não đoạn,

Vô lượng pháp môn tu;

Thệ nguyện độ chúng sanh

Tổng giai thành Phật đạo.

Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng.

Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng.

Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí.

Start writing your post here. You can insert images and videos by clicking on the icons above.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page