top of page

Sám Phổ Hiền

SÁM PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng đẳng,

tuỳ thuận tu tập

Phổ Hiền Bồ-Tát, thập chủng đại nguyện:

Nhứt giả lễ kính chư Phật

Nhị giả xưng tán Như Lai

Tam giả quảng tu cúng dường

Tứ giả sám hối nghiệp chướng

Ngũ giả tuỳ hỷ công đức

Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân

Thất giả thỉnh Phật trụ thế

Bát giả thường tuỳ Phật học

Cửu giả hằng thuận chúng sinh

Thập giả phổ giai hồi hướng

Ý Nghĩa:

Nay con lại nguyện tu hành,

Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn:

Một là nguyện lạy Thế Tôn

Hiện thân trước Phật hết lòng kính tin

Hai khen Phật đức rộng thinh

Lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca

Ba thời sắm đủ hương hoa

Tràng phan bảo cái dưng ra cúng dường

Bốn vì mê chấp lầm đường

Tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn

Năm suy công đức vàn muôn

Của Phàm của Thánh con đồng vui ưa

Sáu khi Phật chứng thượng thừa

Pháp mầu con thỉnh đã vừa truyền trao.

Bảy lòng chẳng chút lảng xao

Cầu xin chư Phật chớ vào vô dư

Tám thường tu học Đại thừa

Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con

Chín thề chẳng dám mỏi mònDắt dìu muôn loại đều tròn pháp thân

Mười đem tất cả công huân

Mọi loài cùng hưởng, khắp trần cùng vui

Mười điều nguyện lớn nguyện rồi

Nguyện về Cực Lạc nguyện ngồi toà sen.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page