top of page

Lễ tam Bộ Nhất Bái 2016

LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN, NGÀY 07/08/2016 ĐỨC VIÊN 13/08/2016 Hạnh tu tam bộ nhất bái có nghĩa là sau 3 bước chân chính niệm là một lần đỉnh lễ năm vóc sát đất. Đó là một phương cách để người Phật tử, phần nhiều là các vị xuất gia bày tỏ lòng tin sâu vào Tam Bảo hoặc quyết tâm theo đuổi một hạnh

nguyện của mình, quan trọng hơn hết là ý chí rèn luyện lòng khiêm cung, nhẫn nại qua sự hành trì vô cùng khó khăn, vất vả, ngõ hầu giúp tiêu trừ nghiệp chướng, phát triển thiện căn, mang đến sự an lạc về thể chất và tinh thần.Năm nay chùa Đức Viên tổ chức lễ TAM BỘ NHẤT BÁI vào ngày 07/08/2016, với sự tham dự của chư Ni các tự viện về tham dự khóa tịnh tu tại Đức Viên Tịnh Uyển và hơn 150 Phật tử.Được sự chỉ dạy của Quý Sư Thầy, Sư cô Trung Nghị đã đãi lao cho toàn thể đại chúng phát biểu lý do buổi lễ "Tam bộ nhất bái".Nam Mô A Di Đà PhậtKính bạch chư Tôn Đức Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, chúng con kính nghe rằng:"Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.”Nói đến ân nghĩa Thầy Tổ, Sư trưởng chúng ta không thể quên được một ân đức cao quý, các Ngài đã dạy chúng ta biết được con đường lễ nghĩa chơn chánh, những điều hay lẽ phải, hướng đến con đường Chân, Thiện, Mỹ. Và điều kính quý hơn hết các Ngài đã tác thành Giới thân Huệ mạng cho chúng ta, dìu dắt cho chúng ta đi trên con đường ly trần thoát tục bớt khổ thêm vui một niềm vui chân thật vĩnh cữu. Thật là công lao cao hơn trời đất, ân đức vượt hơn cha mẹ.Tuy vậy, là người sanh trên trần thế chúng ta lại càng không thể quên được hình ảnh cưu mang dưỡng dục của hai đấng sanh thành, như người xưa đã nói: "Mộc tùng căn trưởng, thuỷ tự nguyên lưu” nghĩa là cây có cội mới trổ cành xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch song, làm người phải có Tổ có Tông. Nói đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ thì chúng ta không có ngôn ngư nào diễn tả cho cân, chúng ta chỉ tạm mượn một hình ảnh so sánh tình cha như núi Thái, nghĩa mẹ tợ biển Đông.Kính bạch chư Tôn đức Ni, kính thưa toàn thể đại chúng,Trước tình cha, nghĩa mẹ, ân Thầy chúng ta phải làm gì đây, học theo gương hiếu hạnh của Hoà thượng Hư Vân - một thiền sư cận đại, cuộc đời Ngài là một bài pháp tuyệt vời cho tất cả chúng ta, tại gia lẫn xuất gia.Sau bao năm Ngài huân tu Phật pháp dưới sự giáo huấn của bậc minh sư, giới pháp thấm mình, cà sa phủ thân, phụng mệnh Sư trưởng, lao nhọc chuyên cần, cúng dường Tam Bảo. Ngài không chỉ là bậc mô phạm cho người xuất gia, mà Ngài còn cảm được tình sâu nghĩa nặng của người cha người mẹ trong cuộc đời này, nên Ngài đã phát nguyện lễ Tam Bộ Nhất Bái đến núi Ngũ Đài để hồi hướng công đức báo đáp siêu độ ân nghĩa sanh thành dưỡng dục của hai đấng sanh thành, hầu làm gương cho hậu thế soi chung.Hôm nay, nhân ngày Tự Tứ cũng là mùa Vu Lan, mùa Hiếu Hạnh của người con Phật, sau ba tháng an cư vun bồi đạo hạnh, trưởng dưỡng giới pháp, nâng cao nguồn sống tâm linh, bằng chất liệu thanh tịnh nội tại. Giờ đây, chư Tôn đức Ni chùa Đức Viên cũng như chư Tôn Đức Ni từ các tiểu bang xa xôi về đây, hòa với lòng thành kính của hàng Phật tử câu hội trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta cùng nhau dâng hết lòng thành kính vào mỗi niệm, mỗi niệm thanh tịnh trong câu Phật hiệu theo nghi thức ba bước một lễ.Chúng ta cùng nhau cuối đầu đảnh lễ, năm vóc sát đất, quên hết mọi duyên, xả bỏ ngã mạng, nguyện cầu Phật lực gia ân tiếp độ cho Tôn Sư quá vãng cao đăng Phật quốc, chứng vô sanh nhẫn, Tôn Sư hiện tại tứ đại điều hòa, Phật sự viên thành. Lại nguyện cho phụ mẫu hiện tại Chánh tín Tam bảo; cha mẹ quá cố thác sanh Tịnh cảnh; oan gia nhiều đời xả bỏ oán thù kết thành Thiện hữu. Chúng ta cũng nguyện đem công đức này hồi hướng về cho tất cả chúng sanh trong pháp giới đều thấm nhuần Phật pháp, muôn tội tiêu tan và vạn loại hữu tình xung quanh ta, những loài kém may mắn hơn ta, cũng nương nhờ vào sức chú nguyện này biết phát nguyện tu trì để hóa giải nghiệp chướng sớm thoát kiếp luân hồi sanh tử, đời đời sanh cõi Phật an vui.Sau lễ khai kinh trang nghiêm thanh tịnh, Sư Thầy Giám viện cùng toàn thể đại chúng đã dâng lên lời phát nguyện: Nam mô A Di Đà Phật Kính lạy Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Kính lạy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính lạy Đức Từ Phụ A Di Đà Thế Tôn. Đệ tử chúng con kính nghe lời chư Phật dạy: "Thân người khó được. Phật pháp khó nghe. Tịnh độ khó gặp" Chúng sinh từ vô thuỷ kiếp, mãi cho đến ngày nay, tạo nghiệp vô lượng, luân hồi sinh tử, chưa lúc nào ngưng. Chúng con đời này, tuy sinh nhằm thời mạt pháp, nhưng có đại phúc đức, được nương tựa ngôi Tam Bảo, được gặp minh Sư, dạy bảo chúng con, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, tín nguyện niệm Phật, cầu sinh an dưỡng, để ra ba cõi. Chúng con lòng thường tưởng nghĩ, muốn đáp ân sâu - ba ngôi Tam Bảo, cha mẹ sư trưởng, đàn na tín thí. Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, hội đủ duyên lành, học hạnh người xưa, cùng nhau phát nguyện, lễ Tam Bộ Nhất Bái, không quản khó nhọc, dập đầu sát đất, ba bước một lạy, nhiếp tâm trì niệm, thánh hiệu đức từ phụ, A Di Đà Thế Tôn. Cúi xin oai đức Tam Bảo, từ bi tiếp độ, pháp âm này lan khắp mười phương, mọi người mọi loài, đều được thâm tín ngôi Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chúng con và chúng sinh, được tròn đủ hiếu hạnh, tín nguyện sâu thiết, tịnh niệm tiếp nối, hiện tại sống theo chính pháp, lợi ích cho muôn loài, khi mãn duyên Sa Bà, được vãng sinh Cực Lạc quốc. Nguyện đem công đức này, truy tiến Giác Linh các bậc Sư Trưởng, cao đăng Phật Quốc, chứng Vô Sinh Nhẫn, hồi nhập Sa Bà, hoá độ chúng sinh. Lại nguyện cho, hiện tiền phụ mẫu, tăng phúc tăng thọ, thâm tín Tam Bảo. Quá khứ phụ mẫu, oan gia trái chủ nhiều đời, cùng pháp giới chúng sinh, đồng sinh An Dưỡng.Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh. Trong bầu không khí vang vọng câu hồng danh A Di Đà Phật, mỗi người từ tâm niệm tàm quý phát nguyện sám hối, tự thân mình từ vô thủy cho đến ngày nay phiền não nghiệp chướng thâm trọng, không được chánh thời nghe Phật thuyết pháp, không được sanh vào thời Phật còn tại thế, lặn hụp đắm chìm trong biển khổ sanh tử, nay phát nguyện đi ba bước lạy hồng danh Phật một lạy để sám hối nghiệp chướng của chính mình. "Lạy đức Như Lai Vô Lượng QuangChiếu soi hào hùng ngàn muôn cõiChúng con có duyên lành hôm nayĐược nghe diệu âm Từ Phụ gọiThấy được Sa Bà là Tịnh Độ Nhận ra phiền não tức Bồ ĐềTiếp xúc Niết Bàn qua sinh tử Bước lên bờ giác vượt nguồn mê." Được sự gia hộ của chư Phật, chư Vị Bồ Tát, Chư vị Hộ Pháp Long Thiên, Thiện Thần gia hộ buổi lễ Tam bộ nhất bái đã diễn ra rất trang nghiêm thanh tịnh, mang lại sự an lạc cho toàn thể đại chúng tham dự buổi lễ.

Và đây là một số hình ảnh của buổi lễ: Tam Bộ Nhất bái tại chùa Đức Viên ngày 07 -8-2016:Start writing your post here. You can insert images and videos by clicking on the icons above.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square