top of page

Hành Trang Lên Đường

Hành trang một chuyến lên đường, Sư bà Đàm Lựu tỏ tường sắc không. Hiện thân làm kiếp má hồng, Xuất gia tu đạo thuộc giòng Đức Viên. Danh thơm vang bóng cửa thiền, Huân tu giới luật lưu truyền hậu lai. Hoa Kỳ thiết lập Phật đài, Đức Viên cảnh tự hoằng khai đạo mầu. Sớm chiều vọng tiếng nguyện cầu, Muôn dân ngưỡng mộ cúi đầu quy y. Hoa vàng nở nhụy từ bi, Hương trầm ngát tỏa, bay đi khắp vùng.

T.T. Thích Minh Thông

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page