top of page

KÍNH DÂNG SƯ BÀ ĐỨC VIÊN

KÍNH DÂNG SƯ BÀ ĐỨC VIÊN

Đức gieo đạo hạnh đoan trang

Viên dung thập bảo ẩn tàng châm ngôn

Sư Bà gầy dựng Phật môn

Hoằng khai đạo pháp bảo tồn nghĩa nhân

Thập phương bá tánh xa gần

Xiển dương Đàm Lựu ni Thần nước Nam

Losgatos đầu năm 99

Định Thế

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page