top of page

Lời Cầu Nguyện Ni Sư Viện Chủ Đức Viên

Lời phát xuất từ nguồn tim suối đạo

Cầu ơn trên Tam Bảo chứng lòng thành

Nguyện mười phương Chư Phật chiếu điển lành

Ni Trưởng Chúng, cùng khắp chư Phật tử

giáo hoá với tinh thần phụng sự

Đàm Liên tòa ngát tỏa ý hương thiền

Lựu quả đầy tràn thắm vị, muôn duyên

Viện phát tấn nhân tâm hiền kết nụ

Chủ thể đạo, Phật thừa ân Pháp nhũ

Đức nhiệm huyền, tiếp thụ phúc Tông Môn

Viên tạc thù, Tam Bảo nguyện Thế Tôn

Tự gia bị, Chúng trung, hành Chánh pháp

San Jose Xuân Kỷ Mão 1999

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

Thủ bút

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page