top of page

Sanh tử như ngủ và thức

Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta sanh ra rồi tử, tử rồi lại sanh, giống như con người thức rồi lại ngủ, ngủ rồi lại thức Ðến sáng thức dậy, giống như người mới sanh ra. Chẳng qua chuyện sanh tử nầy thì ngắn ngủi, còn cuộc đời thọ mạng của chúng ta, so ra thì dài hơn một chút.


Song, sanh tử thì cũng giống như chuyện ngủ, thức mà thôi. Vì sao? Bởi chúng ta có lúc hồ đồ mê muội, có lúc minh bạch sáng suốt. Minh bạch tức là sanh, hồ đồ tức là tử. Cho nên nếu chúng ta có một niệm sáng suốt, và với niệm đó là mình đang sống; hễ có một niệm mê muội, với niệm đó là mình như đã chết.


Ðó là thời gian ngắn ngủi tạm bợ của cuộc sanh tử. Bất luận thời gian sanh tử dù ngắn thì cũng vậy,dài cũng vậy, cũng đều là luân chuyển trong vòng sanh tử luân hồi, nổi trôi chìm hụp chẳng yên. Có lúc chúng ta được sanh vào nhà giàu sang phú quý, có lúc lại sanh vào nhà nghèo hèn bần tiện.


Có lúc chúng ta sanh làm trâu, làm ngựa, làm súc sanh, có lúc làm ngạ quỷ, hoặc xuống địa ngục. Ðây đều là những kiếp luân hồi, nổi trôi bất định trong biển khổ sanh tử, vì sự sanh tử tuần hoàn nầy không chấm dứt, không khi nào hết được.


Ðức Phật Thích Ca vì quá tội nghiệp chúng sanh, cho nên Ngài chờ không nổi nữa mà "Bất vấn tự thuyết” không ai hỏi mà Ngài tự nói ra Pháp Môn Tịnh Ðộ. Pháp Môn Tịnh Ðộ là pháp môn phương tiện rất dễ dụng công. Ðường đi rất ngay thẳng, chỉ cần chúng ta niệm Nam Mô A Di Ðà Phật với lòng tin, lòng phát nguyện và tâm thực hành là đủ rồi. Cho nên TÍN, NGUYỆN, HÀNH là BA MÓN TƯ LƯƠNG, là ba thứ lộ phí cần thiết để chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.


Tin Pháp Môn Niệm Phật có thể đưa chúng ta đến cõi Cực Lạc để diện kiến Đức Phật A Di Ðà. Chúng ta phải có lòng tin. Chớ nên nói: Tôi chưa thấy điều đó, mà cũng không có chứng cớ gì nên tôi không thể nào tin được. Chúng ta chỉ cần có lòng tin, còn ngoài ra không cần gì khác cả. Kế đến là sự phát nguyện gặp Đức Phật A Di Ðà, nguyện sanh về thế giới Cực Lạc, nguyện tu Pháp Môn Niệm Phật. Sau khi đã phát nguyện, chúng ta phải y chiếu theo Pháp Môn Niệm Phật, niệm Phật mà tu hành.


Chúng ta phải Lão Thật Niệm Phật, tức là phải niệm Phật một cách thật thà. Niệm thật nhiều rồi, chúng ta mới có thể trở thành một khối, nhất tâm bất loạn và đạt được Niệm Phật Tam Muội. Như thế chúng ta nhất định sẽ được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Ta Bà là cõi muôn cảnh khổ nung nấu vây quanh, đầy dẫy vạn điều dữ ác, cùng những mưu tính hãm hại lẫn nhau, không có lúc nào bình an. Ở cõi Tây Phương Cực Lạc thì chẳng hề xảy ra những chuyện phiền não hay có vấn đề gì. Bởi vậy chúng ta phải mong cầu được sanh về cõi Cực Lạc, được diện kiến Đức Phật A Di Ðà, được hóa sanh từ Liên Hoa và đạt được quả vị Bất Thoái Chuyển. Bất Thoái Chuyển là: vị bất thoái, niệm bất thoái và hành bất thoái. VỊ BẤT THOÁI là chứng được quả vị không thoái đọa. NIỆM BẤT THOÁI chuyển là tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thời khắc nào tâm cũng không thoái chuyển. HÀNH BẤT THOÁI tức tu hành theo pháp môn nầy mình cũng không thoái chuyển.


Khi quý vị chứng đắc được TAM BẤT THOÁI nầy, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Một khi chúng ta có được BA MÓN TƯ LƯƠNG: TÍN, NGUYỆN, HÀNH rồi, thời rất dễ cho ta đi trên con đường diện kiến Đức Phật A Di Ðà ở cõi Cực Lạc, bởi vì đó là nguyện lực của Đức Phật A Di Ðà. Trong Mười Phương Thế Giới, nếu có chúng sanh nào thành tâm niệm danh hiệu Nam Mô A Di Ðà Phật, thời người đó lúc lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Ðà đến tiếp dẫn về cõi Phật.


Khi niệm Phật cũng như là mình đánh điện tín đến Thế Giới Cực Lạc vậy. Chúng ta niệm Phật một câu là đánh một cái điện tín, niệm Phật hai câu là đánh hai cái điện tín. Mỗi ngày chúng ta đều đánh điện đến Đức Phật A Di Ðà, Đức Phật A Di Ðà ở cõi Cực Lạc cũng có radar, cũng có máy nhận điện tín. Vậy máy radar, máy nhận điện tín là cái gì? Thì là Ao Sen Thất Bảo đó. Quý vị niệm Phật một câu, Hoa Sen lớn lên một chút. Nếu quý vị niệm niệm đều là A Di Ðà Phật, như vậy Hoa Sen sẽ to lớn dần như bánh xe. Chờ đến lúc quý vị sanh về cõi Cực Lạc, Nhất Linh Phật Tánh của quý vị và Nhất Linh Chân Tánh của quý vị sẽ đến Hoa Sen nầy mà hóa sanh. Khi Hoa Sen nở, Phật Tánh của quý vị cũng sẽ xuất hiện. Cho nên nói:


Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung,

Cửu Phẩm liên hoa vi Phụ Mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ Vô Sanh,

Bất Thoái Bồ Tát vi bạn lữ.


Chúng ta mong muốn sẽ được Hoa Sen THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH làm Cha Mẹ. Khi Hoa sen nở là chúng ta thấy được Đức Phật A Di Ðà và ngộ nhập được VÔ SANH PHÁP NHẪN. Lúc bấy giờ chúng ta chứng được BẤT SANH BẤT DIỆT, thoát khỏi sanh tử, được cùng làm bạn với Chư Vị Bồ Tát Bất Thoái. Khi chúng ta đến Thế Giới Cực Lạc, bằng hữu và quyến thuộc của chúng ta đều là bạn với các vị Ðại Bồ Tát. Cho nên chúng ta ngày ngày cùng nhau giảng Kinh thuyết Pháp, đều cùng hướng về phía trước mà tiến tới.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page