top of page

Thanh quy

Thanh quy của Ngài Bách Trượng đại khái là nêu việc chánh xét việc tà, làm khuôn pháp cho người, làm tề chỉnh đại chúng và nhân thời cơ đem dùng để điều chế tình thức của những người sau. Vọng tình như nước, quy củ lễ pháp là bờ đập. Nếu bờ đập không chắc tất nhiên nước sẽ đục thủng chảy ra. Tình người không điều chế thì phóng túng loạn động. Cho nên muốn bỏ tình thôi vọng, cấm ác ngăn tà, không thể một thời một khắc quên mất quy củ được. Thế thì quy củ lễ pháp có thể ngăn ngừa hết được tình thức của người chăng? Đây chỉ là thềm bậc giúp cho người vào đạo mà thôi. Quy củ được lập ra rõ ràng như mặt trời mặt trăng trên không trung. Người trông thấy không bị mê mờ, rộng rãi như đường lớn, người đi không bị lầm lạc. Các bậc tiên thánh lập ra quy pháp tuy khác nhau nhưng dòng chảy về nguồn thì không khác. Thời mạt pháp cận đại, tòng lâm có người dựa thế ra sức sai khiến người làm theo quy củ, có người không biết quyền biến giữ quy củ cho đến chết và lại có người miệt thì quy củ. Những việc làm ấy đều trái đạo thất lễ và đó chỉ là thả tình theo ác mà sinh ra nghiệp vậy. Những người ấy, họ không nghĩ rằng tiên thánh lập ra quy pháp là muốn cứu tệ bệnh đời mạt pháp, cấm tình thức phóng dật, lấp đầu mối ham muốn và dứt con đường tà vạy. Người xuất gia phải cẩn trọng cẩn trọng.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page