top of page

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 12/2017

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Sáu, Ngày 01/12/2017, Lúc 06:45pm

-Thứ Bảy, Ngày 16/12/2017, Lúc 04:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 31/12/2017, Lúc 02:00pm


2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Bảy, Ngày 02/12/2017, Lúc 07:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 17/12/2017, Lúc 04:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 31/12/2017, Lúc 04:00pm


3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ bảy, Ngày 16/12/2017, Lúc 08:00am


4. KHÓA TU THIẾU NHI

-Từ ngày 26/12/2107 đến ngày 29/12/2017


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page