top of page

Nghĩ nhớ Tam Bảo để sám hối

Phát khởi tâm trí có bảy sắc thái như đã nói trên. Hãy cố chuyên chú nghĩ tưởng chư Phật, chư vị hiền thánh khắp cả mười phương, đảnh lễ chí thành bộc bạch khẩn thiết, phơi trải tim gan, tẩy rửa lòng dạ, hổ thẹn đổi bỏ, sám hối cách đó tội nào không mất, phúc nào không sinh. Nếu không như vậy, mà lại đủng đỉnh chần chờ buông thả, tâm ý xáo động thì chỉ mệt xác đâu có ích gì. Huống chi mệnh người thật chất vô thường y như đèn đuốc lung lay trước gió. Một hơi thở ra không trở vào lại thì thân này đây đã đồng tro đất. Quả báo khốc liệt ở trong tam đồ chính mình chịu lấy. Tiền tài châu ngọc cũng không hối lộ mà cầu thoát khỏi, mịt mù mênh mang, ân xá đâu có, chịu khổ một mình nào có ai thế được. Đừng nên tự hào rằng trong đời này ta không lầm lỗi. Như vậy thì cần gì phải khẩn thiết sám hối.

Vì lẽ trong kinh đã dạy như sau: “Những kẻ phàm phu hễ động chân cất bước toàn là tội lỗi. Huống chi đời trước ta đã làm đủ cả vô số ác nghiệp. Nghiệp ấy theo ta như bóng theo hình. Như vậy nếu ta không biết sám hối thì mọi tội lỗi ngày càng sâu nặng. Vì lý do đó, chúng ta biết rằng che giấu tội lỗi Phật không chấp nhận. Bộc bạch sám hối Bồ Tát tán thưởng. Cũng vì lẽ đó, chúng ta lại biết nguyên nhân làm cho chúng ta chìm mãi trong biển đau khổ. Đích xác là vì che giấu tội lỗi. Vì vậy ngày nay, chúng con chí thành phát lộ sám hối, không còn dám có ý tưởng che giấu tội lỗi đã tạo.

Như trước đã nói chướng có ba thứ: Một là phiền não, hai là ác nghiệp, ba là khổ báo. Ba thứ chướng này lại nhân vì nhau. Nhân vì phiền não mới nổi ác nghiệp. Nhân vì ác nghiệp mới bị khổ báo. Vì lý do đó, ngày nay chúng con chí thành sám hối.

Trước hết, chúng con chí thành sám hối về các phiền não. Các phiền não đều do ý nghiệp. Lý do là vì ý nghiệp phát động, thì cả thân miệng tùy theo đó mà động. Ý nghiệp có ba: Một là tham lẫn, hai là giận dữ, ba là ngu tối. Chính vì ngu tối mà nổi tà kiến mà tạo ác nghiệp. Và vì điều này trong kinh đã nói: “Nghiệp tham sân si làm cho mọi người sa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chịu đủ thống khổ. Nếu được trở lại làm thân con người thì bị nghèo nàn, vô thế vô độc, hung dữ, đần độn, u mê, vô trí cộng với bao nhiêu quả báo khác nữa của các phiền não. Ý nghiệp đã có mọi thứ khổ báo nặng nề như vậy. Ngày nay, chúng con chí thành quy y, đảnh lễ chư Phật khẩn cầu xin sám hối.

Phiền não ý nghiệp chính các đức Phật, các vị Bồ Tát và các bậc thánh thể nhập chân lý đã từng trách cứ bằng nhiều từ ngữ. Các Ngài đã bảo nó là kẻ thù vì đã giết chết tính mạng tuệ giác của ta. Nó là giặc cướp vì đã cướp đoạt hết thảy thiện pháp. Nó là dòng sông nước chảy cuồn cuộn trôi cuốn mọi người vào trong biển cả sinh tử thống khổ. Nó là xích khóa, xích khóa chúng sinh trong ngục tù sinh tử, không cho giải thoát. Vì lý do đó, sáu nẻo không cùng, bốn loài bất tận, ác nghiệp mênh mang, khổ báo mãi hoài, tất cả đều vì phiền não tác hại. Cho nên, ngày nay chúng con vận dụng thiện tâm tăng thượng như trước đã nói khẩn cầu xin sám hối.

Nguyện cho chúng con nhờ những công đức sám hối mọi thứ phiền não phát xuất từ nguyên nhân của tam độc mà đời đời kiếp kiếp ba tuệ cũng sáng, ba minh cũng chói, ba khổ cũng diệt, ba nguyện cũng thành.

Nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ phiền não xuất từ nguyên nhân của tứ điên đảo mà mọi đời kiếp phát triển tất cả bốn vô lượng tâm, xây dựng bốn thứ tín tâm kiên cố, diệt sạch bốn chỗ ác đạo thống khổ, hoàn thành bốn thứ không còn sợ hãi.

Nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ phiền não phát xuất từ nguyên nhân của ngũ độn sử, của ngũ lợi sử mà mọi đời kiếp siêu thoát ngũ đạo, xây dựng ngũ căn, lọc sạch ngũ nhãn, hoàn thành ngũ phần.

Nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ phiền não xuất từ nguyên nhân của lục thức mà đời đời kiếp kiếp cũng đủ tất cả sáu thứ thần thông, sáu ba la mật, không bị sáu trần làm cho mê hoặc, hoạt động thường trực sáu thứ diệu hạnh.

Nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ phiền não phát xuất từ bảy kiết sử tám ngọn gió đời, chín hoạnh kết cùng với thập triền thập sử mà mọi đời kiếp chúng con ngồi trên cái hoa của bảy thanh tịnh, rửa bằng thứ nước của tám giải thoát, đầy đủ cái trí của chín đoạn trừ, hoàn thành cái hạnh của mười địa vị.

Nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ phiền não xuất từ nguyên nhân của mười hai nhân duyên, mười tám giới mà mọi đời đời kiếp kiếp chúng con được vận dụng cái không tánh bản tâm, ký thác tâm trí nơi bản tâm thanh tịnh ấy một cách tự tại. Có thể chuyển vận bánh xe chánh pháp, mười hai hàng lớp, hoàn thành trọn vẹn mười tám bất cộng, vô lượng công đức đầy đủ hết thảy. Phát nguyện xong rồi, chúng con chí thành lễ chư Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page