top of page

Đời người là một giấc mộng xuân

TỔ SƯ TRIỆT NGỘ DẠY

Đời người trong cõi thế là một giấc mộng xuân, thời thời khắc khắc đều là trong mộng. Người thật sự giác ngộ mới chịu buông xuống. Thế gian không có một pháp nào để được cả. Nếu thân có thể đạt được thì lẽ ra chẳng có suy, lão, bệnh, tử. Con người gặp gỡ nhau do duyên, có duyên tụ hội chớ mừng, khi duyên tan diệt chớ buồn bã, đấy là hiện tượng bình thường. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nương theo đại bi nguyện lực, sinh trong đời ác năm trược, rộng độ hữu tình.

Vì sao con người phải sinh ra trong thế gian này? Phật dạy: “Nhân sinh vi thù nghiệp như lai”. Nghĩa là: đời người là do đền trả cái nghiệp mà sinh ra. Đức Phật cũng nói cõi này là ngũ trược ác thế. Hiện thời, nhìn lại chẳng sai chút nào. Trược là ô nhiễm, ác là ác nghiệp. Tâm con người chẳng lành. Thân thì phạm giết, trộm, dâm. Miệng thì phạm nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói ác khẩu, nói thêu dệt. Ý thì phạm tham, sân, si. Thế gian tràn ngập bao điều ác, Đức Phật do đại từ đại bi nguyện lực mà sinh vào thời đại này, nhằm cứu vớt chúng ta thoát lìa biển khổ. Nếu ai có thể thật sự nương theo Phật Pháp để tu hành thì chắc chắn là Bồ Tát. Nhất là đối với Pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh này. Nếu nguyện lực của chúng ta và nguyện lực của Phật giống nhau thì sẽ có thể chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Ý niệm vừa xoay chuyển thì trước kia là chúng sinh trong lục đạo ngay lập tức liền biến thành pháp thân đại sĩ. Chúng ta học Phật cũng phải giữ tấm lòng vì chúng sinh. Đề cao giới thiệu pháp môn trì danh niệm Phật tối thắng này cho hết thảy chúng sinh. Có như vậy, thì mới đồng nguyện, đồng đức, đồng tâm với chư Phật vậy.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page