top of page

Bị ma chướng quấy rối làm hại

HÒA THƯỢNG HÂN HIỀN DẠY

Từ xưa đến nay, những vị tu hành không sao khỏi bị ma chướng khuấy rối làm hại. Vậy một phen gặp nó, ta cần phải khởi tâm gấp niệm Phật, chớ nên nhân nơi ma sự mà thối tâm lùi sụt trên bước đường đạo giải thoát. Người tu hành lập chí cương quyết như thế, dù có thất bại trăm lần đi chăng nữa cũng chẳng thối chí nản lòng, cứ mặc tình chúng ma có nhiều chướng duyên phá hoại, nhưng ta vẫn một lòng bền chắc xưng niệm danh hiệu PHẬT A DI ĐÀ quyết chẳng rời tâm. Mặc dù sức ma tuy mạnh, nhưng ta vẫn cứ nương vạn đức hồng danh của Phật mà chống cự bọn chúng, chẳng kể lợi hại sống chết, chỉ lo niệm sáu chữ: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng hay niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, hành đạo niệm, lễ lạy cũng niệm, đi đứng nằm ngồi đều niệm, lúc rảnh hay bận rộn cũng niệm, khi vui niệm, lúc buồn cũng niệm khi thức niệm, lúc buồn ngủ cũng niệm, nhẫn đến nối luôn cả trong chiêm bao cũng niệm bằng tâm chí thành tha thiết, niệm cho được thần nễ quỷ kính, niệm cho được trời mừng ma sợ, niệm cho được đức Phật xoa đầu thọ ký.

Hơn nữa, người niệm một câu danh hiệu Phật, được tiêu nghiệp chướng cả nghìn muôn kiếp. Một câu danh hiệu Phật gây được nhơn duyên cho người đền đáp bốn ơn trong ba cõi.

Dầu có gặp những cảnh khổ gay go trở ngại, như khi bị ép dầu tiếng kêu la tàn nhẫn khóc than thảm thiết, hay thuyền trôi bềnh bồng trên mặt nước hồ thu sóng dợn ba đào với tiếng nước khua động buồn thảm, mà có cả nghìn muôn người giúp ta; ta vẫn chẳng nghĩ nhớ bằng niệm Phật, chỉ nguyện sao niệm Phật được bậc bất thối chuyển. Sự niệm Phật của người được như thế, trải qua thời gian khá lâu quyết được nương lòng từ của đức Phật gia hộ, các chướng duyên tiêu mất, tịnh duyên được thành tựu, vì đức Phật không phụ lòng người tốt nên hành giả quyết được mãn nguyện.

Này các Phật Tử! Lành thay, lành thay, mỗi người hãy nên cố gắng hết sức mình thật tâm niệm Phật cầu được đài sen thượng phẩm.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page