top of page

Duyên đời ràng buộc, kẻ ít người nhiều. Dụng công niệm Phật làm sao cho có kết quả?

Q: Duyên đời ràng buộc, kẻ ít người nhiều. Dụng công niệm Phật làm sao cho có kết quả?

A: Kính thỉnh đại chúng lắng nghe tiếp lời khai thị của Đại Sư Thiên Như Duy Tắc.

Có người thắc mắc thưa hỏi Đại Sư: Về môn niệm Phật, nhờ ơn chỉ dạy nhiều phen nên các mối nghi đã tiêu tan, và lòng chánh tín cũng đã khai phát. Nhưng trước đã nói: 'Gác qua một bên mọi việc đời, rũ sạch thân tâm,' mà người đời hoàn cảnh đều khác nhau; kẻ thì được rãnh rỗi thuận duyên thí có thể tu hành thuận tiện, nhưng có người bị trăm việc buộc ràng bức ngặt thì phải làm sao để tu tập?' Đại Sư dạy: Nếu người biết thống cảm cảnh vô thường và thiết tha vì sự giải thoát, thì dù gặp thuận duyên hay nghich duyên, khổ hay vui, động hay tịnh, gấp hay trì hoãn, hoặc khi tiếp tân đãi khách, lo việc công tư, đối xử muôn duyên, ứng thù tám mặt, cũng không ngại gì đến sự niệm Phật. Cổ nhân đã bảo: 'Non cao khó đón đường mây bạc. Trúc rậm khôn ngăn ngọn suối trong.' Lại nói: 'Mai lại A Di Đà. Chiều cũng A Di Đà. Dù gấp như tên bắn, không rời A Di Đà.' Cho nên muôn cảnh vẫn nhàn, tự mình náo động, nếu người thiết thật cầu về Cực lạc và biết cách dụng tâm thì không có duyên nào làm trở ngại được sự tu niệm cả.

Tuy nhiên những kẻ năng lực yếu kém, việc đời bận nhiều, phải nên trong lúc gấp gáp cố tìm một chút thời giờ rãnh, trong cảnh động gắng giữ niệm lắng yên, rồi tùy sức niệm Phật hoặc nhiều hoặc ít. Mỗi ngày nên định khóa tu hoặc ba muôn hay một muôn câu, ba ngàn hay một ngàn câu, và giữ mức thường hằng, đừng cho gián đoạn. Nếu vị nào duyên sự quá nhiều, ít có giây phút rỗi rãnh, thì mỗi buổi sớm mai tu theo pháp Thập Niệm Hồi Hướng, cứ giữ như thế suốt đời, cũng được nhờ ơn tiếp dẫn. Người có thì giờ hay phương tiện, ngoài thời niệm Phật, hoặc trì chú tụng kinh, hoặc sám hối bố thí, tùy phần tùy lực mà tu các phước lành, dù có mảy may công đức, cũng đem hồi hướng Tây Phương. Dụng công như thế, chẵng những quyết định được vãng sanh mà cũng sẽ tăng cao thêm phẩm vị.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page