top of page

Niệm Phật có 10 điều lợi ích ngay trong đời này, đó là những gì?

Q: Niệm Phật có 10 điều lợi ích ngay trong đời này, đó là những gì?

A: Kính thỉnh đại chúng lắng nghe lời khai thị của Đại Sư Thiên Như Duy Tắc.

Đại Sư dạy: Người đời nay tuy dễ tinh tiến song cũng dễ thoái lui, khi nghe lời khuyên nhắc thì dõng mãnh siêng năng, lúc gặp việc gì chướng ngại lại giãi đãi thoái lui ngả theo hướng khác. Phần đông bọn họ đều nói: ' kết quả của sự niệm Phật có lẽ đợi sau khi chết rồi mới thấy, còn hiện tại chỉ thấy nhọc nhằn mệt mỏi mà chẳng thấy lợi ích thiết thật gì cả.' Thật đáng thương thay cho những kẻ nông nổi mông muội này.

Trong Kinh Tịnh Độ có viết: Người naò hiện đời chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được mười điều thắng lợi như sau: • Ngày đêm thường được tất cả chư Thiên, đại lực thần tướng và hằng sa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ • Thường được 25 vị Đại Bồ Tát như đức Quán Thế Aâm và tất cả Bồ Tát theo thủ hộ bên mình • Hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm, đức A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy • Tất cả ác quỉ như Dạ xoa, la sát đều không thể làm hại. Tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm • Không bị những tai nạn như : nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, hoạch tử • Những nghiệp ác về trước lần lượt đều tiêu diệt. Những oan mạng bị đương nhân giết, nhờ công đức niệm Phật, đều được giải thoát, không còn theo báo thù phục hận nữa • Đêm nằm nghỉ yên ổn, hoặc mơ thấy điềm lành hay thấy sắc thân thắng diệu của đức Phật Di Đà • Tâm thường an vui, nhan sắc nhuận khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp • Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ, hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật • Khi lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A Di Đà cùng các thánh chúng tay bưng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh về Cực lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm mầu.

Mười điều lợi ích trên chính do kim khẩu của Phật nói ra, Kinh văn chép lại. Niệm Phật đã có lợi ích trong hiện tại và tương lai như vậy, thì đó chính là pháp khẩn yếu trong các môn thế gian và xuất thế gian; cho nên người tu hành chỉ cần cố gắng tinh tấn, đừng mang tâm niệm hoài nghi ngờ vực.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page