top of page

Tâm không vọng niệm, Tâm chí thành cầu giải thoát khi niệm Phật là như thế nào?

Q: Tâm không vọng niệm, Tâm chí thành cầu giải thoát khi niệm Phật là như thế nào?

A: Kính thỉnh đại chúng lắng nghe lời khai thị của Đại Sư Ấn Quang.

Đại Sư dạy những hành nhân tu pháp môn Tịnh Độ tại một đạo tràng: Các người cần nghe cho kỹ, hiểu cho sâu những lời Ta phân tích sau đây để nắm vững pháp môn Tịnh Độ.

Người niệm Phật, nếu dụng công siêng năng tinh tấn thì niệm sẽ thuần thục qui nhất, được cảm thông với Phật, tự có thể thấy cảnh lành, dù không thấy cũng không e ngại, lo sợ. Nếu bỏ sự chuyên dụng công mà vội gấp, muốn được nhất tâm, muốn được tương ưng với Phật, mong được thấy cảnh lành thì vọng tưởng rối ren, tâm niệm cầu mong cố kết nơi lòng, đây là chứng bịnh lớn lao nguy hiểm của người tu hành. Như thế lâu ngày, những oan gia đời trước nương theo vọng tưởng của hành nhân, hóa làm thân Phật, hoa sen, hoặc có cảnh tốt lạ để mong báo oán. Lúc ấy tự mình đã không có chánh kiến, toàn thể là khí phần của ma, một khi thấy cảnh ấy tất sanh lòng hoan hỷ, ma nương theo đấy mà vào tâm phủ làm cho hành nhân điên cuồng, dù có Phật sống cũng không cứu được. Giữ một câu A Di Đà Phật nhặt niệm nối nhau, thường nhớ thường niệm. Khi những tâm tham lam, bỏn xẻn, hờn giận, dâm dục, háo thắng, kiêu mạn thoạt nổi lên, các ngươi phải nghĩ: Ta là người niệm Phật cầu giải thoát, không nên có những tâm niệm như vậy. Nghĩ rồi liền trừ diệt đi. Như thế, lâu lâu những niệm lao thần tổn thân đều không có nơi mà sanh khởi, sẽ được công đức không nghĩ bàn của Phật gia trì nơi thân tâm của mình, dám bảo đảm trong mười ngày thấy đại hiệu nghiệm. Nếu tu hành lôi thôi gián đoạn mà liền muốn được công hiệu, đó là khi dễ mình khi dễ người, tuy cũng có chút công đức nhưng muốn do đó mà lành bịnh mê hoặc thì quyết không thể được. Làm việc gì cũng phải lấy lòng thành làm gốc, tu hành nếu không dùng tâm chí thành, làm sao được sự lợi ích lành bịnh dứt khổ? Có một bí quyết khẩn thiết bảo nhau: Hết lòng thành kính, nhiệm mầu, nhiệm mầu; và mỗi khi làm bất cứ một việc lành gì, dù nhỏ nhặt, cũng nên chắp tay đối trước Phật, hoặc hướng về Tây, đọc bài kệ hồi hướng ngắn này: Nguyện đem công đức này, cầu bốn ân ba cõi, Con cùng với chúng sanh, đồng sanh về Cực Lạc

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page