top of page

Thập Niệm Hồi Hướng là gì?

Q: Thập Niệm Hồi Hướng là gì?

A: Kính thỉnh đại chúng lắng nghe tiếp lời khai thị của Đại Sư Thiên Như Duy Tắc về pháp Thập Niệm Hồi Hướng

Đại Sư dạy: Niệm Phật là duyên tưởng theo 32 tướng hảo của Phật, buộc tâm vào định, làm sao cho khi mở mắt nhắm mắt thường được thấy Phật. Hoặc phương pháp nữa là chuyên xưng danh hiệu Phật, chấp trì không tán loạn, cứ bền giữ như thế, trong đời này cũng được thấy Phật. Hiện nay tôi thấy phần đông những người tu Tịnh Độ đều lấy pháp trì danh làm chính. Pháp xưng danh cần phải lắng lòng không cho tán loạn, mỗi niệm nối tiếp nhau, buộc tâm nơi hiệu Phật. Khi miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm phải soi theo mỗi câu mỗi chữ cho rành rẽ rõ ràng. Khi xưng danh hiệu Phật, không luận ít hay nhiều, đều phải một lòng một ý tâm tâm nối nhau. Niệm như thế, mới có thể mỗi câu diệt được tội năng nơi đường sanh tử trong 80 ức kiếp. Nếu chẳng vậy thì tội chướng khó tiêu trừ.

Còn về pháp Thập Niệm, thì mỗi buổi sớm mai, hành giả phải quì trước bàn Phật, hoặc chắp tay đứng ngay thẳng hướng về phương Tây, niệm Phật liên tiếp luôn một hơi, cứ mỗi hơi kể là một niệm, mười hơi là mười niệm. Khi niệm không hạn số câu nhiều hay ít, chỉ tùy theo hơi thở dài ngắn, chuyên chú niệm luôn cho hết hơi mới thôi. Nên giữ tiếng niệm Phật cho rành rẽ, không thấp không cao, không gấp không hoãn, niệm mười hơi liên tiếp, chớ để tâm ý tán loạn. Đây là pháp mượn hơi nhiếp tâm, quí ở nơi chuyên nhất, và phải giữ như thế trọn đời, không được một ngày tạm bỏ. Về phần hồi hướng là sau khi niệm xong, dùng tâm chí thành phát nguyện rằng: 'Con là (pháp danh), phát lòng Bồ Đề, một lòng qui mạng Đức A Di Đà, nguyện về Cực Lạc. Xưa Phật lập thệ: 'Nếu chúng sanh nào muốn về nước Ta, hết lòng xưng danh cho đến mười niệm, như không được sanh, Ta không thành Phật.' Con nguyện nương nhờ từ lực của Phật, tội diệt phước sanh. Con nguyện lâm chung, biết ngày giờ trước, dứt trừ chướng ngại, Phật cùng Thánh chúng, tiếp dẫn vãng lai, mau ngộ Phật thừa, độ khắp muôn loại.' Môn Thập Niệm Hồi Hướng trên đây là phương pháp rất thiết yếu của các bậc tiên hiền, cổ đức đã chỉ dạy. Môn này rất được thịnh truyền và có lợi ích cho đời, người niệm Phật nên tuân hành.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page