top of page

Thế nào là phát lòng Bồ đề?

Q: Thế nào là phát lòng Bồ đề?

A: Kính thỉnh đại chúng lắng nghe lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Am.

Đại Sư dạy: Niệm Phật mà không phát lòng Bồ Đề thì không tương ưng với bổn nguyện của đức Di Đà, ắt sẽ khó vãng sanh. Lòng bồ đề là tâm lợi mình, lợi người, trên cầu thành quả Phật, dưới nguyện độ chúng sanh. Tuy phát lòng bồ đề mà không chuyên tinh niệm Phật cũng không được vãng sanh. Nên phải lấy sự phát lòng bồ đề làm cái nhân chánh, niệm Phật làm trợ duyên rồi sau mới cầu sanh Tịnh độ. Người tu Tịnh độ cần phải nắm vững điều này. Vì niệm Phật cũng có ma sự do bởi 3 nguyên nhân:

1) không rõ giáo lý,

2) không gặp thầy hiền bạn tốt,

3) không chịu tự soi xét lấy mình.

Trong 3 điều này, sự tự xét chỗ sai lầm của mình rất là cần yếu. Đại để muốn sanh về cảnh Tây Phương Cực lạc, không phải dùng chút phước lành, chút công hạnh lơ là mà được; muốn thoát sự khổ sống chết luân hồi trong vạn kiếp, không phải dùng tâm dần dà, chờ hẹn, biếng lười mà được. Cơn vô thường mau chóng, mới sớm kế lại chiều, đâu nên không siêng năng lo dự bị trước ư? Còn e sức chí nguyện không thắng nổi sức tình ái, tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần, những kẻ cứ mãi lơi là biếng trễ, nửa tin nửa ngờ, thì Phật Tổ cũng đành, chẳng biết làm sao hơn! Có bài kệ rằng:

Nam mô A Di Đà Người nào không biết niệm, Tuy niệm, chẳng tương ưng, Mẹ con khó hội kiến. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, Đem tâm này thúc liễm, Mỗi niệm nối tiếp nhau, Niệm lâu thành một phiến. Như thế, niệm Di Đà, Di Đà tự nhiên hiện. Quyết định sanh Tây Phương, Trọn đời không thoái chuyển.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page