top of page

Phải cần có chí khí

TỔ SƯ LIÊN TRÌ – PHẢI CẦN CÓ CHÍ KHÍ

Ở đời không có việc gì khó chỉ cần có chí khí, chí khí thật vững bền thì không gì khó cả. Đi thuyền trên biển lớn thì nhất định phải nhờ chèo. Một ngày đi trăm dặm tính ra cũng nhanh rồi, nhưng nếu gặp lúc thuận gió thì trong khoảnh khắc có thể đi mấy trăm dặm, sao mà vui sướng thế! Đó là nhờ trời trợ sức. Người cầu xin Tây Phương nếu chỉ nhờ vào sức tự thân, dĩ nhiên là rất khó. Nếu tâm thiết tha chân thật niệm Phật, Đức Phật nhất định nhớ nghĩ bảo vệ, Phật lực nhất định trợ giúp mà sức này rất mạnh và kỳ diệu hơn sức trời nên không khó vãng sinh. Tuy nhiên nếu nghĩ chỉ nhờ vào Phật lực mà bản thân tu hành không ra gì, rốt cuộc không thành công thì lại quay sang trách Phật, nên biết hãy tự trách mình đi.

Con người gá sinh vào bào thai mẹ hoàn toàn không khó, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Vì sao? Vì đó là việc mọi người thường thấy, vì thường thấy nên cho đó là thật. Nay người niệm Phật sinh về thế giới Cực Lạc phương Tây, hóa thân vào hoa sen, do chưa từng thấy nên cho là khó là kỳ. Họ đâu biết việc này với việc gá sinh vào thai mẹ cũng đồng một đạo lý. Một bên thì do tình ái mà thành, một bên do tín nguyện mà thành. Người niệm Phật vãng sanh Tây Phương, đầu tiên là thoát ly biển khổ sanh tử ra khỏi sáu đường luân hồi, sau khi vãng sanh tinh tiến tu hành thẳng đến thành Phật. Một môn niệm Phật thẳng tiến lên trên, từ đầu đến cuối không chút quanh co. Người tu hành phần nhiều từ chỗ khổ mà thành công. Các vị thấy những người sung sướng đâu có thể tu hành nhưng khi đến Tây phương rồi mới thấy người khổ đau thuận tiện tu tập, người sung sướng chịu thiệt thòi hơn. Lại thấy những kẻ không tin việc tu tập, một đời khổ đau, tạo vô số nghiệp ác. Sau khi chết thần thức đến trước diêm vương chịu vô số quả báo, khổ não biết bao. Dẫu có tạo phúc chẳng qua được hưởng chút phước báo. Nếu hưởng phước báo thì không bao lâu cũng đến trước diêm vương chịu tội. Vì sao? Vì những nghiệp ác đã gây tạo từ trước, dẫu không tạo nghiệp ác đi nữa thì chỉ cũng như thiên tiên khi phúc hết sẽ rơi vào ba đường dữ. Người niệm Phật thiết tha chân thật, hiện đời nhờ Phật lực vãng sanh Tây phương, vĩnh viễn không còn nỗi khổ luân hồi. Biển khổ và Cực Lạc xa cách biết bao. Đây chính là những điều chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy. Nay tôi cung kính truyền đạt lời Phật đến mọi người từng chữ từng câu đều chân thật. Nếu có lời nào không thật, tôi sẽ vĩnh viễn chịu tội nơi địa ngục kéo lưỡi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page