top of page

Vì sao Tịnh Độ là diệu môn

TỔ SƯ NGÂU ÍCH – VÌ SAO GỌI TỊNH ĐỘ LÀ DIỆU MÔN

Vì sao gọi Tịnh Độ là diệu môn? Biết nó mầu nhiệm ở chỗ nào thì mới thấu hiểu sự thù thắng của pháp môn đó. Mầu nhiệm ở chỗ phương pháp đơn giản, chỉ cần thật thà niệm Phật, chẳng cần biết hiểu hay không hiểu, đều có thành tựu. Hiểu rõ ràng lý luận thì sự niệm Phật ấy được gọi là lý niệm. Nếu chẳng hiểu chỉ thật thà chí thành niệm thì gọi là sự niệm. Công phu bình đẳng, do vậy pháp môn này phổ độ hết thảy chúng sinh trong một đời đều bình đẳng thành Phật, gọi là diệu là vì điểm này.

Chúng ta chọn lựa pháp môn này giống như các vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, phương pháp tu hành cũng tương đồng, sanh về Tây Phương đạt được quả vị đương nhiên cũng tương đồng. Phật là bậc đã giác ngộ tối thượng, triệt để hiểu rõ chân tướng của nhân sinh và vũ trụ, không pháp nào chẳng biết, không pháp nào chẳng thấy. Ngài quán chiếu biết cơ duyên thành Phật của chúng sinh đã chín mùi, nên Đức Phật giới thiệu với chúng sinh pháp môn này.

Trong phần Phát Khởi Tự của Kinh Vô Lượng Thọ: Vừa mở đầu, vẻ mặt Đức Phật rạng rỡ. Tôn giả A Nan từ trước đến nay chưa hề trông thấy như thế, là vì cơ duyên thành Phật của chúng sinh đã đến rồi, Đức Phật đặc biệt hoan hỷ.

Nói cơ duyên chín mùi, nghĩa là họ vừa nghe liền hiểu biết ngay, vừa nghe liền tin ngay, vừa nghe liền khai ngộ. Người này, trong đời này sẽ liền có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, đạt được giải thoát rốt ráo. Cái thân trong hiện tại sẽ gọi là tối hậu thân, nghĩa là thân sau cùng. Hễ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đều là đi ngay trong lúc sống chứ không phải chết rồi mới đi về đó. Đây là Pháp môn bất tự, còn gọi là pháp môn thành tựu ngay trong khi còn sống. Người công phu giỏi sẽ biết trước lúc mất, chính mình tự biết và vui vẻ ra đi. Người cơ duyên chín mùi là thiện căn đã tu trong quá khứ vô lượng kiếp tới nay chín mùi. Hiện thời, được mười phương hết thảy chư Phật ngấm ngầm gia trì, khiến cho người ấy tiếp xúc pháp môn này liền có thể lập tức hiểu, tin, nguyện, hành.

Chúng ta nhất định phải tiếc quý cơ hội được nghe pháp trong thời khắc này, hạ quyết tâm niệm Phật chớ nên bỏ uổng cuộc đời này.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page