top of page

Hãy thường nghĩ về cái chết

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG – HÃY THƯỜNG NGHĨ VỀ CÁI CHẾT

Tổ Sư Ấn Quang có một phương pháp vô cùng khéo léo, Ngài dạy chúng ta hãy thường nghĩ tới cái chết. Ngài nói: “Người thật sự tu đạo nên dán chữ chết trên trán, từng giờ từng phút nghĩ mình sắp chết”.

Chúng ta sắp chết rồi còn có chuyện gì chưa buông xuống được, không buông xuống cũng phải buông xuống. Cả đời Ngài làm gương cho hậu thế. Chúng ta biết Tổ Ấn Quang là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài dạy chúng ta điều này thì đối với chúng sinh đời mạt pháp như chúng ta đây, chắc chắn là thật sự hữu hiệu. Thường nghĩ tới mình sắp chết thì ta còn tham cái gì, ta còn lưu luyến cái gì nữa, cho dù tham muốn, lưu luyến cũng đều trống không. Danh vọng, tín tâm, lợi dưỡng, tài sắc, tiếng khen, ăn uống ngủ nghĩ có cũng tốt, mà không có cũng không sao, tâm chúng ta còn vướng bận gì nữa không? Thật sự phải buông xuống vạn duyên, một lòng nghĩ tới A Di Đà Phật, tôi gần chết rồi, tôi sẽ đi theo A Di Đà Phật, đó mới thật sự là tin Phật.

Kinh A Di Đà cũng nói: “Không thể dùng ít thiện căn, phúc đức, nhân duyên để được sinh về cõi ấy”.

Thiện căn của chúng ta quả thật là vô cùng sâu dày, do vậy tự mình phải biết, phải trân quý. Có thể vãng sanh hay không là do trong đời này chúng ta có chịu buông xuống hay không? Buông xuống được thì nhất định vãng sanh được; không chịu buông xuống phải đợi tới lần sau, nhưng lần sau không biết sẽ phải trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp thật rất khó biết. Nói chung thì chúng ta sẽ vãng sanh nhưng chúng ta phải biết đời này không vãng sanh được sẽ phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Không biết phải luân hồi tới bao giờ, phải sinh tử bao lâu, phải chịu đau khổ tới chừng nào, rất oan uổng. Ngày tháng trong lục đạo chẳng vui sướng chút nào, chúng ta thật sự giác ngộ thì phải buông xuống từ bây giờ.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page