top of page

Vì sao sau tụng kinh niệm Phật chúng ta phải hồi hướng

TUYẾT LƯ LÃO NHÂN - VÌ SAO SAU KHI TỤNG KINH NIỆM PHẬT CHÚNG TA PHẢI HỒI HƯỚNG?

Người tu hành bất luận là niệm Phật hay niệm kinh, niệm xong nhất định phải niệm kệ Hồi hướng một lượt. Hồi hướng có nghĩa là gom về, tức là một phương pháp đem công đức niệm Phật, niệm kinh gom về một nơi. Gom về nơi nào? Gom về việc cầu sinh về Tây phương Cực Lạc thế giới!

Chẳng riêng gì niệm Phật, niệm kinh mới hồi hướng về Cực Lạc thế giới, mà bất luận làm việc lành nào cũng đều phải hồi hướng về Cực Lạc thế giới. Càng tích thêm được một phần công đức thì hy vọng được vãng sanh càng tăng thêm một phần. Nếu làm công đức nhưng chẳng hồi hướng cầu sanh về Cực Lạc thế giới thì sợ đời sau chỉ được hưởng báo ứng trong cõi trời, cõi người, vẫn cứ luân hồi trong lục đạo, chẳng được giải thoát. Phước báo càng lớn, càng dễ tạo tội nên kiếp kế tiếp đó càng đáng sợ hơn.

Vì thế, người học Phật, niệm Phật phải nên đem hết thảy công đức hồi hướng vãng sanh Tây phương thì lúc lâm chung mới có hy vọng được sinh về Tây phương Cực Lạc thế giới. Nhưng niệm bài kệ Hồi hướng cũng giống như niệm Phật, phải từng chữ từng câu phát xuất từ nội tâm, chẳng thể niệm suông nơi cửa miệng được.

Kệ Hồi hướng:

Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật Tịnh Ðộ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ tam đồ Nếu có ai thấy nghe Ðều phát lòng Bồ Ðề Hết một báo thân này Cùng sinh cõi Cực Lạc.

Câu thứ nhất và câu thứ hai nghĩa là ta đem công đức niệm Phật hỗ trợ cõi Tịnh Ðộ của Ðức Phật A Di Ðà, khiến cho cõi ấy càng thêm tốt đẹp phi thường. Câu thứ ba nghĩa là lại đem công đức ấy trên là báo đáp bốn tầng ân đức: Ân cha mẹ, ân Sư trưởng và ân đức Phật. Câu thứ tư nghĩa là dưới thì dùng công đức cứu vớt những chúng sanh khổ não trong ba đường ác: súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Câu thứ năm và thứ sáu nghĩa là nếu có ai thấy, nghe người đang niệm Phật, niệm kinh sẽ đều phát khởi tấm lòng trên cầu Phật quả, dưới độ chúng sanh. Câu thứ bảy và câu thứ tám nghĩa là sau khi cái thân báo ứng này đã hoàn toàn chấm dứt thì mọi người sẽ cùng vãng sinh về Tây phương Cực Lạc thế giới. Giải thích theo từng câu văn thì ý nghĩa của bài kệ Hồi hướng là như vậy.

Nói chung, tám câu kệ này có hai tầng ý nghĩa lớn.

Tầng thứ nhất là: Chúng ta niệm Phật là để cầu sanh về Tây phương, chứ chẳng phải vì cầu công danh, phú quý hay hết thảy những điều tốt đẹp của thế gian.

Tầng thứ hai là: Chúng ta niệm Phật là để cứu độ hết thảy chúng sanh thoát ly khổ ải, chứ chẳng phải vì riêng bản thân mình. Ðã hiểu rõ tầng ý nghĩa thứ hai này rồi thì bất luận là niệm Phật, niệm kinh hay làm bất cứ điều lành gì đều luôn giữ tấm lòng như thế, hồi hướng như thế. Có như vậy mới là người niệm Phật phát Bồ Ðề tâm chân chính.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page