LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 01/2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ hai, Ngày 15/01/2018, Lúc 06:45pm

-Thứ Ba, Ngày 30/01/2018, Lúc 06:45pm


2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba, Ngày 16/01/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Tư, Ngày 31/01/2018, Lúc 07:00pm


3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ bảy, Ngày 13/01/2018, Lúc 08:00am


4. KHÓA TU TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT

-Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 13/01/2018