LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 3 -2018

 1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Năm, Ngày  01/03/2018, Lúc 06:45pm

-Thứ Năm, Ngày  15/03/2018, Lúc 06:45pm

-Thứ Sáu ,  Ngày  30/03/2018, Lúc 06:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Sáu, Ngày   02/03/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Sáu, Ngày   16/03/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Bảy, Ngày   31/03/2018, Lúc 07:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 10/03/2018, Lúc 08:00am

 

4. LỄ THƯỢNG NGUYÊN / Kết Đàn Dược Sư

 - Chủ Nhật , Ngày 04/03/2018

 

5. KHÓA  NIỆM PHẬT BÁO ÂN

 -Từ  ngày 10/03/2018 đến ngày 23/03/2018

 

6 , LỄ GIỖ SƯ BÀ .

 - Thứ Bảy Ngày 24/03/2018 ,Lúc 9:30 am

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive