top of page

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 3 -2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Năm, Ngày 01/03/2018, Lúc 06:45pm

-Thứ Năm, Ngày 15/03/2018, Lúc 06:45pm

-Thứ Sáu , Ngày 30/03/2018, Lúc 06:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Sáu, Ngày 02/03/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Sáu, Ngày 16/03/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Bảy, Ngày 31/03/2018, Lúc 07:00pm

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 10/03/2018, Lúc 08:00am

4. LỄ THƯỢNG NGUYÊN / Kết Đàn Dược Sư

- Chủ Nhật , Ngày 04/03/2018

5. KHÓA NIỆM PHẬT BÁO ÂN

-Từ ngày 10/03/2018 đến ngày 23/03/2018

6 , LỄ GIỖ SƯ BÀ .

- Thứ Bảy Ngày 24/03/2018 ,Lúc 9:30 am

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page