top of page

LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 4-2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Bảy, Ngày 14/04/2018, Lúc 6:45pm

-Chủ Nhật, Ngày 29/04/2018, Lúc 2:00pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 15/04/2018, Lúc 4:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 29/04/2018, Lúc 4:00pm

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 07/04/2018, Lúc 8:00am

4. LỄ NGŨ BÁCH DANH

- Từ ngày 01/04 đến ngày 07/04/2018

5. LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

-Chủ Nhật , Ngày 08/04/2018 , Lúc 9;30am

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page