MỘT VÀI HÌNH ẢNH LỄ HÚY NHẬT SƯ BÀ TỌA CHỦ CHÙA ĐỨC VIÊN LẦN THỨ 19 (Ngày 24/03/2018)