top of page

SƠN ĐỒNG NHẤT HƯỚNG

SƠN ĐỒNG NHẤT HƯỚNG ( Cảm Hoạ ) Nhất hướng Chơn Tâm dạ sắc son , Băng rừng vượt suối bước chẳng sờn . Tầm sư học đạo duy tuệ sĩ, Phá vọng trừ mê thẳng Niết Bàn . Thuyền từ Bát Nhã bao công đức , Cửa Phật Chơn Như trí hải âm . Như Thuỷ viên thông tri diện mục , Pháp vũ tuệ minh đức vẹn toàn . Thành kính đảnh lễ giác linh Ni Trưởng Như Thuỷ Dallas , 19-3-2018 Tánh Thiện SƠN ĐỒNG NHẤT HƯỚNG ( Cảm Hoạ )

Một vì sao tắt nơi trần gian

Lời giảng đêm ngày vẫn mãi vang.

Dấn bước rừng sâu không ngại khó

Quyết lòng tu học chẳng than van.

Hoằng dương chánh pháp tâm ngời sáng

Hành đạo trang nghiêm đức rạng ngời.

Phổ độ chúng sinh toàn thế giới

Người là Bồ tát, hạnh tuyệt vời.

Thành kính đảnh lễ giác linh Ni Trưởng Như Thuỷ PT Tâm Minh

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page