top of page

BÓNG HẠT NGÀN XA

BÓNG HẠT NGÀN XA

Lênh đênh thân nghiệp chốn Ta bà

Cao vút mấy ngàn mấy dặm xa

Lời pháp ậm vang truyền nối mãi

Vẫn giữ danh thơm trọn tấc lòng.

Để rồi dừng lại đôi cánh mỏng

Nằm im một góc cưối trời xa

Đau đáu nỗi lòng cỏ hoa còn đó

Mấy đoan thăng trầm có mấy ai?

Thành kính tưởng niệm Giác Linh Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy ( 1950 - 2018 )

Sài Gòn, 19-3-2018

Giác Đạo DKT

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page