LỊCH TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 06/2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Ba, Ngày 12/06/2018, Lúc 06:45pm

-Thứ Tư, Ngày 27/06/2018, Lúc 06:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Tư, Ngày 13/06/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Năm, Ngày 28/06/2018, Lúc 07:00pm


3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 09/06/2018, Lúc 8:00am

Recent Posts