KHÓA TU THIẾU NHI MÙA ĐÔNG 2017

Một vài hình ảnh về khóa tu thiếu nhi mùa đông tại chùa Đức Viên, 2420 Mc Laughlin Ave, San Jose.