top of page

KHÓA TU THIẾU NHI MÙA ĐÔNG 2017

Một vài hình ảnh về khóa tu thiếu nhi mùa đông tại chùa Đức Viên, 2420 Mc Laughlin Ave, San Jose.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page